For alle kommuner er det avgjørende at politisk ledelse har fremtidsvisjoner og mål med samfunnsutviklingen gjennom et godt planverk. Utdaterte og lite tidstilpassede arealplaner setter store begrensninger og resulterer i hindringer for utvikling. Dette være seg boligbygging, friluftsliv, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet og næringsutvikling og ikke minst hva kommunen vil med Storfjord-samfunnet gjennom en visjonær og oppdatert samfunnsplanlegging.

Administrasjonen har jobbet med samfunnsplanen i denne perioden, men den er ennå ikke tatt tak i og ferdigstilt etter siste behandling og avvisning i kommunestyret, mener dette var i 2021. Vi har mange eksempler de siste årene på at innbyggere ikke får bygge hus for å bosette seg på heimgården eller der de ønsker. Utviklingen settes på vent fordi administrasjonen må følge gammelt og utradert planverk med fordyrende dispensasjoner, krav om utredninger og dyre grunnundersøkelser som resultat.

Ut i langdrag

Statsforvalteren som skal sørge for at regler følges, kan enkelt skape ekstra bry og heft i saker som strider med kommunens eget planverk. Er det noe innbyggere, tilflyttere og næringsaktører ikke trenger, så er det tidheft, ekstrakrav og forsinkelser som drar initiativet ut i langdrag. Dette bidrar til uforutsigbarhet, irritasjon og ekstrakostnader.

Sentrumsplanene for Hatteng og Oteren som blant annet skulle ivareta trafikksikkerhet, sikker skolevei og lokal utvikling har etter det jeg erfarer ligget urørt i skuffen gjennom hele denne perioden. Samme gjelder arealplanen som er grundig utdatert mht. arealavsetninger for boligbygging og næringsarealer, spesielt nær strandsonen. For ikke å glemme kystsoneplanen som kunne åpnet opp for mange spennende prosjekter. Hele fjorden er

avsatt til formålet NFFFR og i bestemmelsene heter det at "Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur(N), friluftsliv(F), ferdsel(F) eller fiske(F)- (R) for reindrift er ikke tillatt".

Selv jobber jeg innenfor forskning og utvikling innen de blåe næringer. Det skjer utrolig mye spennende forskning på nye arter som proteinkilde, teknologiutvikling, marint råstoff, fiskehelse og nye næringer for å nevne noe. Storfjord kommune setter seg selv på sidelinjen og kan ikke tiltrekke seg utviklingsmulighetene siden den har bundet egne sjø- og landarealer etter gammelt planverk basert på "gammel viten".

Mulighetsskapende planverk

Løfter vi blikket litt, har Storfjord gode forutsetninger for å være en solid og forutsigbar kommune for nytenkning og innovasjon. Kort avstand til flyplass, nærhet til mange spennende forskningsinstitusjoner, universitetet, solide næringsaktører innen stål, plast, rør, tømrer, el og så videre i umiddelbar nærhet. Vi har svært gode forutsetninger for å være en kommune som aktivt kan tilby arealer til pilotprosjekter som på sikt kan bli noe større. Og slik skaffe spennende arbeidsplasser. Legg gjerne merke til hva som har skjedd innen taredyrking som proteinkilde de siste år.

Det kommunen sårt trenger, er et mulighetsskapende planverk på sjø og land som inviterer til utvikling og næringssatsing, heller enn båndleggelse og lite tilpassede arealer. Det haster å gjøre noe, det finnes andre nærliggende kommuner å investere i uten å måtte vente på tidkrevende dispensasjoner, krav om undersøkelser og statsforvalterens uforutsigbarhet i dispensasjonssaker. Det som er trist , er at Storfjord kommune dermed ekskluder seg selv fra å ta del i denne spennende og rivende utviklingen.

I tillegg så binder arealplanen opp 100-metersbeltet fra fjorden og store arealer er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR). Store landområder og daler, gjerne med eldre nedlagte gårdsbruk har fått benevnelsen "landbruksprioriterte områder". Påskriften medfører vern gjennom nasjonale føringer av både kystlinje, matjord/dyrka og dyrkbar mark som statsforvalteren håndhever strengt. Dette kan vi gjøre noe med.

Trist å erfare

TPL mener det er særdeles viktig å få igangsatt endringer og ta styring på kommunens utvikling. Vår kommunestyregruppe sørget for å sette av 500.000 av kommunens næringsfond på siste budsjettmøte for å tvinge igangsetting i 2024. Lyngen og Kåfjord har latt være å binde opp siden arealer, slik Storfjord gjorde. TPL ønsker snarest å igangsette arbeidet med Storfjords arealer, mens kystsoneplanen kan revideres på egenhånd og i samråd med våre nabokommuner om ikke de ser samme behovet. Våre innbyggere, nåværende- og mulige næringsaktører fortjener dette.

Den politiske ledelse som har hatt posisjonen og ansvaret for den daglige driften på rådhuset, synes ikke å ha sett viktigheten av å styre utviklingen gjennom et oppdatert planverk. Jeg stilte til valg som TPL sin ordførerkandidat for fire år siden nettopp med ambisjoner om å skape utvikling gjennom å gjøre kommunen attraktiv for innovasjon og nytenkning.

Masse ny kunnskap og investeringsvilje trenger arealer, bare trist å erfare at Høyre og Ap ikke har forstått viktigheten og heller ikke lyttet til våre stadige krav de siste fire år om revidering av planer.

Viktig arbeid

TPL ber på nytt om din stemme for å få hånd om dette viktige arbeidet som ikke synes prioritert av dagens politisk ledelse. Visjonære og fremtidsrettede planer gir grunnlag for utvikling, effektiv saksbehandling og en samfunnsutvikling slik kommunens brukere vil ha det. TPL har klokkertro på at slik kan vi ta vare på primærnæringene, skape bli-og bolyst, samt mulighet for å ivareta de gode initiativer fra våre innbyggere. Vi vil skape nye arbeidsplasser gjennom næringsutvikling ved å ta vare på de virksomhetene vi har, og gjerne skape nye.

At mulighetene som TPL har påpekt flere ganger er så stemoderlig behandlet i denne 4-års perioden, ja det er ikke til å forstå.

Godt valg.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no