Firmaet Myrvoll maskin har søkt Kåfjord kommune om å bygge steinbrudd og pukkverk i bergformasjonen Storhammaren i Djupvik. De har og søkt om at den private skogsveien over Mosletta kan bygges ut til anleggsvei. Kåfjord kommune har støttet en utredning av tiltaket med argumenter om arbeidsplasser og skatteinntekter.

En slik utbygging har, slik vi ser det, åpenbart negative konsekvenser. Den kommer i konflikt med en rekke interesser. Storhammaren ligger nær kirkegården i Djupvik, området har stor verdi som rekreasjons- og turområde, og det har et rikt plante- og dyreliv.

Sprengning og uttak av masser vil medføre sår i landskapet for alltid. Anleggstrafikk bidrar til at allmenn ferdsel og miljø hindres og forringes.

For å presisere - Beliggenheten nær kirkegården vil forstyrre gravferdsseremonier. Dette vil kunne hindre den ro som besøkende på en kirkegård forventer å oppleve. Plassering av et pukkverk nær kirkegården oppleves av mange som direkte respektløst.

Området det her dreier seg om er lett tilgjengelig og mye brukt av lokalbefolkningen og tilreisende fra nært og fjernt. De siste årene har bruken av området for rekreasjon og aktiviteter sommer som vinter økt betraktelig. Flere bedrifter med varige arbeidsplasser rettet mot turisme er opprettet i bygda. Det vil være viktig å bevare og støtte slik etablert virksomhet.

I lokalsamfunnet er det delte meninger om forslaget. Vi forstår sympatien for en entreprenør som søker om å drive et steinbrudd, spesielt blant de som ikke bor og bruker området i Djupvik. Forslaget om drift ser ut til å innebære ekspropriering av eiendom. Planene innebærer i noen grad motstridende interesser mellom folk i bygdene i kommunen. Kommunestyret har en særlig oppgave i å styrke samhold mellom bygdene.

I gjeldende kommuneplan er Storhammaren og området rundt klassifisert som NLF-område. (Landsbruk, natur og miljø) og ikke et industriområde. Kåfjord kommune må i kommunestyremøtet 8. desember 2022 ta sin egen kommuneplan på alvor.

Vi mener reguleringsforslaget for Storhammaren må skrinlegges, og vi oppfordrer Kåfjord kommune i samarbeid med Myrvoll maskin å overveie annen lokalisering av steinbrudd uten så mange åpenbart negative konsekvenser for etablert virksomhet, for folk og natur.