Fastleger har i dag mange arbeidsoppgaver og flere melder om at de nærmest blir utslitt. Nå vil Høyre avlaste fastlegen og la fastlegen få trekke på flere yrkesgrupper i helsetjenesten for å løse oppgavene.

Etter forslag fra Høyre i regjering, starter nå forsøkene med primærhelseteam. Helseteamene er en form for utvidet allmennlegepraksis som i første omgang består av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Legen vil utgjøre kjernen i de nye teamene og ha den sentrale rollen for å koordinere oppgavene. Dette vil gi fastlegene mer tid til pasientkontakt og tid til å håndtere de medisinske spørsmålene, mens sykepleiere kan avlaste fastlegene ved i større grad ta hånd om forebyggende konsultasjoner, kostholdsveiledning, følge opp kronisk syke pasienter, ta ulike målinger og andre sykepleiefaglige oppgaver.

At sykepleiere kan avlaste legen med flere oppgaver, vil gi legen mer tid til å ivareta de sykeste pasientene på sin liste.   Mer arbeid i team vil være bra både for pasienter og legene. Vi tror også dette vil gjøre yrket mer attraktivt for nyutdannede leger, fordi det vil bidra til en bedre arbeidsbalanse mellom jobb og familie for legene. Vi mener det selvfølgelig skal være mulig å være fastlege og ha tid til familien sin.

Etter planen skal det første pilotforsøket starte 1. april neste år, og det skal velges ut seks kommuner med til sammen 80 fastleger i pilotperioden som strekker seg over tre år. I tillegg til forsøk med helseteam har helseministeren bedt Helsedirektoratet kartlegge hvilke oppgaver fastlegene bruker tid på. Når vi får denne oversikten, må vi ta en diskusjon om hvilke oppgaver myndighetene mener fastlegene skal prioritere.

I tillegg til å se på fastlegenes oppgaver på litt lengre sikt, tar vi grep for å støtte opp under rekrutteringen på kort sikt. Vi etablerer nå en ny tilskuddsordning som gjør det mulig for kommuner å søke om midler til rekruttering av fastleger og tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen i allmennlegetjenesten.

Befolkningen blir eldre og behovet for legetjenester kommer til å øke. Derfor må vi sørge for at det er interessant og attraktivt å være fastlege.

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen, ønsker å styrke fastlegenes rolle. Foto: Pressefoto