FN definerer ungdom i aldersgruppen mellom 15 og 25 år. Altså i brytningen mellom avsluttet ungdomsskole og ferdig utdanning.

Det er selvfølgelig viktig at i perioden før de går ut i videreutdanning, at de får oppleve sin egen kommune som en god tilrettelegger for aktivitet og trivsel. Et positivt inntrykk og følelse av at vi ønsker dem tilbake når de er fått sin skolering, vil gi dem ekstra motivasjon for at akkurat å gjøre det.

Sterke bindinger til egen kommune er som regel ikke nok. Da kan rekrutteringstiltak gjøre det lettere å komme hjem og tilbake og inn i arbeidslivet, være en del av løsningen.

Tiltakene er selvfølgelig også rettet mot alle som finner disse attraktive. Senterpartiet har ved flere anledninger i denne perioden, tatt til orde for rekrutteringstiltak som kan motivere personer med god kompetanse å komme til kommunen. Det har vi ikke fått gehør for.

Om vi nå kommer i posisjon vil vi fremme disse forslagene inn i budsjett for 2024. Og vi mener alvor. Rekruttering tar tid og for oss haster det, om vi skal få gjort nødvendige tjenester i framtiden. Oppsummert vil vi fremme følgende :

* En økning i stipend for ungdom på videregående økes til kr. 5.000

* Kr. 10.000 til elever som velger helse eller ungdomsarbeiderfag på videregående

* Ved lærlingtid gjennomført i Kvænangen betaler vi kr. 15.000 pr år. Til sammen kr. 30.000. Det vil også komme på plass et veiledertillegg for fagpersonell.

* Gratis boliger for lærlinger

* Nyutdannet fagarbeider som tar sitt arbeid i Kvænangen vil få et signeringshonorar på kr 10.000.

* Vi gir et rekrutteringsstipend på kr. 50.000 per år til høgskolestudenter innen helse og oppvekst, mot bindingstid til kommunen på to år.

* Og finner de som kommer hit at her vil de prøve å bli, gir vi kr. 100.000 i tilskudd for bygging eller kjøp av bolig.

* Skulle det bli barn i familien gir vi kr. 25.000 til hver nyfødt Kvænangsværing og nytt beløp i samme størrelse etter to år.

Dette er strakstiltak som vi vil innføre. Vi vil gjennomføre en jevnlig evaluering som kan være med på å tilpasse disse tiltakene på en best mulig måte.

Vi må gjøre grep nå og ikke i morgen, om vi skal klare å ta i mot framtiden på trygg måte.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no