Velgerne bestemte ved årets fylkestingsvalg at 11 partier skulle være representert i det nye fylkestinget. Flertallet består av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG og KRF. Når det nye fylkestinget i Troms konstituerte seg ble det valgt formannskapsmodell som styringsform, til flertallets store skuffelse. SV stemte for formannskapsmodell fordi vi mener at det er den styringsformen som legger best til rette for å fremme mangfoldet i fylkespolitikken. Formannskapsmodellen er designa for at de ulike synspunktene og interessene i det politiske landskapet blir inkludert og sørger for at alle politikerne får lik informasjon til samme tid.

Formannskapsmodellen gir flere politikere lik makt og gjør at avstanden mellom politikere og velgere blir mindre. Vi mener at demokratiet er best tjent med at fylkestingsrepresentantene stiller likt i sakene og at det gjør at flere av oss i fylkestinget er tett på de politiske beslutningene.

I perioden vi legger bak oss har vi fått mange tilbakemeldinger fra fylkestingspolitikere- både i flertallet og i mindretallet- som sier at det er krevende å være et menig fylkestingsmedlem i parlamentarisk styringsform fordi alt er avgjort før man kommer til fylkestingene. Vi mener at formannskapsmodellen legger til rette for mer samarbeid på tvers av konstellasjonene og at det blir lettere å styre fylkeskommunen sammen.

Formannskapsmodellen kan være mer effektiv og billigere enn parlamentarisk styringsform. Vi sparer fylkeskommunale kroner på å ha færre heltidspolitikere, og kan dermed bruke pengene til andre ting enn å lønne våre egne. I tillegg er modellen mer fleksibel og gir mulighet for raskere beslutningsprosesser ved kriser eller uforutsette hendelser. Modellen vi har valgt gir oss også bedre forutsetninger til å tilpasse de politiske løsningene til lokale forhold og behov.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige oppgaver som er nærmere innbyggerne våre, som for eksempel samferdsel, utdanning og regional utvikling. Vi mener at disse ansvarsfeltene løses best i fellesskap og med en styringsmodell der alle stemmer er like viktige.

Det vi opplevde i fylkestinget nå i desember er at de fem partiene som har flertall har skapt et kvasiparlamentarisk styringssystem med mange heltidspolitikere uten tilstrekkelig nok arbeidsoppgaver. De har karet til seg samtlige ledere og nestledere i fire utvalg og bevilget de godtgjøringer som gjør at de i praksis er heltidspolitikere. Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, KRF og MDG har bestemt at fylkesordføreren skal tjene over 1,2 millioner kroner.

Videre bestemte de at fylkesvaraordføreren skal tjene over 1,1 million kroner i året. Lederne i utvalgene skal tjene over 700.000 kroner i året og er lønna mer enn gjennomsnittslønna til innbyggerne våre for å lede et fåtall antall møter i året. Det gjør at der man hadde mulighet til å bruke mindre penger på seg selv og mer på innbyggerne, så valgte man altså seg selv.

De som tjener en viss sum på politikk i Troms skal få masse goder som for eksempel rett til etterlønn i 3 måneder etter endt arbeidsperiode og pendlerbolig i Nordens Paris. Bevilgningene man har gitt sine egne politikere er så ville at man lurer på om partiene har mistet totalt bakkekontakt.

Dette koster innbyggerne våre masse og er med på å skape en elite av politikere i fylket vårt. Politikerne er ikke lengre vanlige folk og tjener altfor godt. Og det er på grunn av vedtak som dette at alle vi politikere blir sett på som grådige folk som bare skal ha mer. Og det er ikke så rart når man ser at vi har heltidspolitikere som går passelig arbeidsledig for det aller meste av tiden, og som i tillegg skal ha godt betalte politiske rådgivere på toppen av det hele.

Det nye flertallet i Troms hadde en god mulighet til å skape en billigere og bedre styringsmodell i Troms. De valgte å heller tilgodese seg selv og sette egne behov foran innbyggernes. Det er en dårlig start for nye Troms fylkeskommune.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no