Nordreisa Bonde- og Småbrukarlag takker Bondelaget for sterkt initiativ med aksjon «bålbrenning», som en protest mot regjeringas forslag til ny stortingsmelding for landbruket i Norge. Det er flott at organisasjonene kan stå skulder ved skulder i kampen mot denne regjeringa si avvikling av distrikts-jordbruket i hele landet.

I mange år har Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjempet mot denne regjeringas iver etter å ta fra de minste og gi til de største produsentene. Det er dette som raserer distrikter der enhetene er små, som bla. i hele Troms, - inkludert Nord-Troms.

Ved jordbruks-forhandlingene de siste åra har Norsk Bonde- og Småbrukarlag sett nødvendigheten av å bryte forhandlingene med staten fordi regjeringa stadig kommer med forslag som reduserer inntektene til de minste produsentene. Vår organisasjon står for helt andre verdisatsinger for jordbruket i Norge enn den blå-blå regjeringa har.

Sylvi Listaug, som tidligere landbruksminister tok seg aldri bryet med å komme til landsmøtene i NBS. Til det var vi for ulik i verdiforankring. Det er denne linja nåværende landbruksminister, Jon Dale (også han fra FRP) følger opp med denne landbruksmeldinga. Svært industri-landbruk er deres satsing. Det betyr slutten på utnyttinga av ressursene i distrikts-Norge til matproduksjon, folk flytter til sentrum og landet gror igjen.

La oss også i fortsettelsen, soldarisk stå sammen mot raseringa av distrikts-jordbruket, stoppe bruksnedlegginga og ivareta flest mulig matprodusenter i hele landet.