Det har skjedd mye positivt med Ullsfjordforbindelsen (UFB) siste halvår:

  • Planleggingen er iverksatt og første år av dette arbeidet er finansiert

  • Statens Vegvesen har startet jobben og utpekt prosjektleder

  • Statens Vegvesen har et ambisiøst mål om å ferdigstille planleggingsarbeidet årsskiftet 2018/2019! UFB vil bli representert i en referansegruppe

  • Troms Fylkeskommune er klar på at den nye veien over Breivikeidet (på østsida av elva) skal koordineres med UFB.

Vist handlekraft

Fylkestinget synes meget tilfreds med at Troms har gått fra stillstand til handling på veisektoren: Bjarkøyforbindelsen er under arbeid, Langsundforbindelsen skal ut på anbud og UFB er i planfasen. Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, har tatt UFB til sitt bryst og vist handlekraft.

Handlekraft var også hovedordet i innlegget til den nye lederen av Samferdselskomitéen, Nils Einar Samuelsen. Så tidlig som 1994 gjennomførte Statens Vegvesen en forstudie om UFB og anbefalte realisering. Det begynner således å bli på tide med handling.

Direkte over i byggefase

Handlekraft er et ord vi liker. Det er mye som tyder på at politikerne ikke trenger å gå inn med investeringspenger for å realisere UFB. Det er kun handlekraft og vedtak som trengs. Vi er nemlig overbevist om at UFB, også etter at St Vegvesen har lagt på sine sikkerhetsmarginer (40% opp på investering), fortsatt vil fremstå som selvfinansierende.

UFB vil bli robust finansiert ved hjelp av rassikringsmidler som ikke trenger å brukes, fergedriftsmidler (40 år) og bompenger.

Styret i UFB vil arbeide for at planfasen skal gå direkte over i byggefasen. Handling og realisering så snart planleggingen er klar, gjerne også i form av trinnvis utbygging, er vår arbeidsordre.

Rimeligere kollektivtløsninger

Realisering av UFB er nemlig meget positivt på flere samfunnsmessig viktige områder:

  • Den løser flere problem med rasutsatt vei og avstenging av områder. UFB gir rassikker vei fra Tromsø til Kvenangsfjellet og løser hovedproblemet i Ullsfjorden.

  • UFB gir store samfunnsinntekter (3,5 ganger investeringen) og regionforstørring.

  • Innkorting Finnmark/Nord-Troms – Tromsø med 115 km (hurtiggående ferge over Lyngen). Til sammenligning skal staten bruke 33 MRD kr! på 75 km innkorting mellom Voss og Bergen.

  • UFB gir store miljøgevinster.

  • Rimeligere og bedre kollektivløsninger.

Nærmest mulig tunnelinnslag

Det er ganske oppsiktsvekkende at alt dette kan oppnås uten å måtte bruke investeringsmidler fra det offentlige!

Det er imidlertid av stor betydning at det foretas full koordinering og samordning av de to veiprosjektene ”ny trasé” over Breivikeidet” og UFB. Stein fra Nakkefjelltunnelen må brukes til fundament og fyllmasse for ny trasé. Og ”ny trasé” må legges nærmest mulig innslaget for tunnelen.

Det bør etterstrebes å oppnå en trinnvis utbygging slik at brua over Skarmunken kan bygges tidligst mulig. Den vil nemlig bidra til at innbyggerne i Ullsfjorden rekker sine reisemål uavhengig av rasfare i, eller stenging av, Holmbuktura.

Troms Fylkeskommune bør derfor så tidlig som mulig, gå inn for at UFB realiseres i direkte fortsettelse av planprosessen, og at trinnvis utbygging søkes der det er formålstjenlig.  Samfunnet vil tape store penger hver dag UFB står urealisert.