Jeg må starte med det som er viktigst for oss og det er utviklingen når det gjelder klima. Dersom vi ikke får kontroll med klimautfordringene så blir alle andre problemer av underordnet betydning. Her jobbes det bedre og bedre, både lokalt og globalt, så det er håp om at vi klarer det. Her er det viktig at alle bidrar for en må ikke tro på påstandene om at det ikke nytter. Alle monner drar og gradvis endres holdningene våre i en positiv retning.

Når det gjelder det neste store globale problemet, krig og bråk i store deler av verden, så ser det vanskelig ut. Her tror jeg ikke en kan vente en skikkelig bedring før det skjer endringer når det gjelder vetoretten til de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet. Så lenge et av disse landene kan legge ned veto mot vedtak her så er FN handlingslammet. Dersom FN kunne agere basert på flertallsbeslutninger så ville de kunne sette makt bak krav om å stoppe krigføring og tyrannisering av egen befolkning.

Når det gjelder nasjonale utfordringer så synes jeg at det er for liten forståelse for behovet for endringer i samfunnet som følge av digitaliseringen og nå i den senere tiden, bruken av kunstig intelligens. Å bruke penger på å reversere sammenslåing av kommuner og fylker må være sløsing når en ser hvor lite behov en har for å reise inn til kommunesenter eller fylkessenter i dag. Alt kan skje digitalt i dag.

En bør heller bruke midler og ressurser på å legge til rette for investering i næringslivet, grønn omstilling og de store kostnadene som må påregnes når det gjelder eldrebølgen i samfunnet. Vi må snu strømmen av investorer som forlater landet vårt og som finner det mer gunstig å investere i andre land, eller de som må rømme landet for å berge bedriftene som de har skapt hos oss. Vi må ellers stimulere alle skarpe hjerner i vårt lille land slik at de bidrar utviklingen.

Kolbein Simonsen Foto: Torbjørn O. Karlsen

Til slutt må jeg ta for meg situasjonen i sjømatnæringa, som er så viktig for oss her i nord. Her vil jeg peke på det som jeg mener blir viktig i tiden fremover. Oppdrettsnæringa må få bukt med all forurensing både til sjø og land. Det må satses maksimalt på oppdrett av torsk som vil få en viktig oppgave med å jevne ut råstofftilgangen mellom sesongene. Det er viktig at ferskfiskmarkedet kan forsynes gjennom hele året for det er bare slik en kan bygge marked eller beholde sin markedsandel.

Det samme gjelder industrien på land. De må ha jevn tilgang på råstoff gjennom hele året. De som tviler på om torskeoppdrett har utviklingsmuligheter kan bare se på utviklingen når det gjelder lakseoppdrett. På 70-tallet var det få som trodde at den skulle få noen særlig stor betydning. Ellers så må en bare støtte opp under alle som tester nye produkter som kan dyrkes i havet.

Nå har vi endelig fått den etterlengtede fiskerimeldingen og her er det forskjellige meninger. Jeg er fornøyd med at den store kystflåten har kommet brukbart ut, for de er viktige når det gjelder jevne råstoffleveranser gjennom hele året. Industrien på land er helt avhengig av jevn råstofftilgang.

Måtte det bli et godt nyttår!

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no