Av Ståle Grøtte og Agnete Masternes Hanssen, Aps lokalpolitiske utvalg

Levende byer og bygder i Nord-Norge er avgjørende for å sikre gode lokalsamfunn i hele landet. Arbeiderpartiet mener at alle innbyggere i landet vårt skal ha like muligheter. Da må vi ta utgangspunkt i utfordringene og mulighetene i hvert enkelt lokalsamfunn. Politikk for levende og attraktive byer og bygder over hele landet er en sentral oppgave for Aps lokalpolitiske utvalg.

Utfordringene kommunene står overfor er ulike, men alle kommuner vil oppleve økende ubalanse gjennom en større andel eldre. For mange distriktskommuner er manglende tilflytting en utfordring. Flere steder er mangel på arbeidskraft med rett kompetanse et hinder for gode tjenester fra det offentlige, og utvikling av lokalt næringsliv og frivillighet.

Vi tror på at utfordringene kan og må møtes med aktiv lokalpolitikk, samtidig som Storting og Regjering har tiltak for å ta hele landet vårt i bruk. Vi tror attraktive og levende lokalsamfunn bygges gjennom et samarbeid mellom det frivillige og det offentlige. Sammen må vi skape fritidstilbud og møteplasser som er tilgjengelig for hele for befolkningen, vi må gi muligheter for utdanning og jobb. Da trengs et tett samarbeid med utdanningssektoren-, arbeid- og næringslivet.

Vi må ta det økende gapet i ulike levekår på alvor både innad i byer og mellom ulike deler av landet. Over 100 000 barn vokser opp i fattigdom i verdens rikeste land. I noen byer er det stadig vanskeligere for vanlig folk å eie sin egen bolig, mens i noen distriktskommuner er manglende boligbygging et problem. Ulikhetene må ned i hele landet. Da må vi ha en politikk som utjevner forskjeller, og gir alle muligheten til å leve gode liv.

En god integrering er nøkkelen til gode liv. Kommunene har ansvar for at nyankomne får et godt fotfeste og kommer i arbeid og får ta del i samfunnet. Det er viktig å møte den enkelte på en god måte, sikre utdanning og mulighet for arbeid og involvere frivillighet og sivilsamfunn i arbeidet med integrering.

Arbeiderpartiets lokalpolitiske utvalg er starten på Aps programarbeid. Vi vil trekke opp hovedpilarer for Aps politikk, mens kommunene og fylker vil finne de gode lokale grepene. Gjennom utveksling av ideer kan vi lære mye av hverandre, både mellom kommuner og mellom stat og kommuner. Vi utfordrer andre lokalpolitikere til å gi sine innspill til hvordan vi utvikler levende byer og bygder i Nord-Norge. Det kommer til å være en nøkkel for å sikre muligheter og gode liv i hele landsdelen. Utfordringene er store i nord, men mulighetene er større.