Det reises spørsmål i lokalmedia til Statsforvalteren i Troms og Finnmark om hvor tidlig samiske interesser skal konsulteres i saker om utbygging av vindkraft.

Først er det viktig å understreke at kommunene har stor frihet, så lenge de holder seg innenfor loven. I slike tilfeller står det kommunale selvstyret sterkt, og Statsforvalteren overprøver ikke kommunens beslutninger.

Det kommunale selvstyret må balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet for innbyggerne.  Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Når Statsforvalteren tolker loven, så skjer det i samsvar med anerkjente juridiske retningslinjer og prinsipper.

Statsforvalteren peker i sin tolkning på lovens ytre rammer, med andre ord skillet mellom hva som er lovlig og hva som er ulovlig.

I en konkret sak har Varanger Kraft spurt om det er greit for Sør-Varanger kommune at det blir utredet områder for framtidig utbygging av vindkraft.

Det er Statsforvalterens vurdering at det ikke er lovkrav om konsultasjon med samiske interesser på et så tidlig og lite konkret stadium. I mange tilfeller kan imidlertid tidlig dialog og informasjonsutveksling være nyttig for den videre prosessen, selv om det ikke er lovpålagt.

Krav til saksbehandling

Bestemmelsene om konsultasjonsplikt i sameloven er et saksbehandlingskrav i saker der samiske interesser berøres. Brudd på konsultasjonsplikten vil være en saksbehandlingsfeil. Vedtaket er dermed ikke er blitt til på lovlig måte. Dette kan føre til ugyldighet. Regelverket om konsultasjon retter seg mot den myndigheten som treffer realitetsavgjørelse i en sak som vil kunne få betydning for samiske interesser.

Det er NVE og ikke Sør-Varanger kommune er konsesjonsmyndighet for vindkraftanlegg.

NVE må involvere samiske interesser hvis det konkret planlegges vindkraftverk. NVE må i en aktuell utbyggingssituasjon ta kontakt med berørte reinbeitedistrikter i en innledende fase før et prosjekt meldes. Meldingen skal sendes til berørte reinbeitedistrikter og Sametinget. Berørte reinbeitedistrikter inviteres med på oppstartsmøtet med kommunen. Hvis det skulle bli aktuelt for Varanger Kraft å fremme en melding til NVE, vil det kreve et samtykke fra kommunen. Statsforvalteren legger til grunn at en slik kommunal behandling vil kunne utløse konsultasjonsplikt for kommunen.

Samiske interesser skal konsulteres ved fastsetting av utredningsprogram, og reindriftens erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap skal vektlegges som kunnskapsgrunnlag i utredningene. Utreder må ha kunnskap om reindrift, og må kunne tilegne seg kunnskap om hvilken effekt tidligere tiltak i det aktuelle området har hatt på reindrift.

Foto: Håkon Steinmo - iTromsø

Viktige samiske interesser

Statsforvalteren tar samiske interesser på største alvor. Som blant annet forvalter og ivaretager av reindrifta i fylket har vi en betydelig faglig, språklig og kulturell kompetanse innen samiske forhold. Vi er en rettsikkerhetsinnstans som veileder kommuner, og vi kan innenfor visse kriterier overprøve kommunale beslutninger dersom de ikke er innenfor lovens rammer.

I våre vurderinger balanserer vi ofte mellom flere viktige hensyn.

Statsforvalteren kom i denne konkrete saken til at kommunestyrets vedtak var lovlig og at samiske interesser fult ut ville få ivaretatt sine interesser ved konsultasjoner med kommunen og NVE, hvis det på et senere tidspunkt blir aktuelt med vindkraftutbygging i Sør-Varanger.