Refleksjoner fra et Sjøsamisk/Kvensk og Norsk perspektiv i Vest Finnmark

Miljø/Klima:

Befolkningen i Finnmark, som resten av befolkningen i verden, står ovenfor utfordringer i forhold til klimaendringer. En av utfordringene for å klare det grønne skifte er å få produksjon og distribusjon av karbonfri energi. Dagens politikk i forhold til bruk av arealer i fylket, ser ut til å skape uoverkommelige problemer for produksjon av grønn energi i Finnmark. Dette er forhold som må endres dersom befolkninga i Finnmark skal kunne utvikle og bruke fylkets ressurser på en bærekraftig måte.

Reindriftens nåværende bruk av naturen og økningen i reinantall har, - og vil i fremtiden, kunne «fortrenge» all annen aktivitet på kysten og hindre en nødvendig omstilling. Det har allerede fortrengt mye av kystbefolkningens tradisjonelle bruk og høsting av naturen.

Utøvelsen av næringen skjer i dag motorisert, med foring, ikke som den tradisjonelle driften og Reindriftsutøveren som lever i pakt med naturen er en «myte» fra en forgangen tid.

Den sterke økningen i reintallet, sammen med den motoriserte driftsformen kan en anta er årsaken til at en i GLOBIO3-analyser i Finnmark allerede i 2011 mente at kun 50% av biodiversiteten til kalvings områder var intakt.

Reindriftens «frie» bruk av scootere/ATV etc oppleves også som forskjellsbehandling i forhold til den opprinnelige befolkningen på kysten. Særlig sommerdriften med ATV o.l. opplever den fastboende lokalbefolkningen som ødeleggende for naturen. Dette sammen med den eksplosive økningen i antall dyr og manglende tilsyn skaper et konfliktnivå som ikke er konstruktivt.

Anbefaling:

Det anbefales bedre kontroll med antall reinsdyr på beite både sommer og vinter og ny teknologi bør aksepteres. Elektronisk merking burde ikke regnes som mer skadelig for samisk kultur og tradisjoner enn helikopter og droner. Tradisjonell øremerking kan også opprettholdes. Et slikt virkemiddel vil være til stor nytte både for reindrifts samene og norske myndigheter. En vil da ha oversikt over antallet rein og kan følge flokkene/det enkelte dyr, slik at en bedre kan beskytte dyrene mot blant annet rovdyr og hindre innblanding i andres flokker.

Miljøkrav til reindriften må også anerkjennes som legitime, som all annen bruk av utmarka.

·        Reingjerder må på linje med annen infrastruktur vurderes kritisk i forhold til miljøvern.

·        Reintallet må baseres på naturgrunnlaget, ikke ødelegge dette.

·        Bærekrafts mål må fastsettes også for reindriftsnæringen.

Reindriftsloven må harmoniseres med plan og bygningsloven, ikke være førende.

Bosetning på kysten:

Etter vår mening er det mulig å få til en vitalisering av bosettingen langs fjord og kyststrøkene i Finnmark. Hovedtrenden vill trolig likevel være en sentralisering mot de større stedene i fylket. Håpet er at en oppblomstring av fiskeriene og en stopp på reindriftens urimelige og urettmessige arealkrav vil kunne motvirke utflyttingen fra Finnmark. Som vist i tidligere innlegg og i forsoningskommisjonens rapport er det i kystområdene at fornorskningen til den Norske stat har vært sterkest og mest inngripende. De fleste menneskene i disse områdene ser seg selv i dag som norske, enten deres aner har vært kvener, samer eller norske, dette, selv om en stor del av befolkningen tilfredsstiller kravene til samemanntallet. Gjennom tidene har det i første rekke vært språket som har skilt befolkningsgruppene fra hverandre. Næring, kultur og bruk av naturressursene har vært sammenfallende. I dag er det derfor ingen grunn for politiske myndigheter til å skille på etnisitet/språk når det skal utformes tiltak for befolkningen i kyst og fjordområdene i Finnmark.

  • I dag er det de fornorskede sjøsamene, kvenene og andre som føler seg undertrykket av de samene som har beholdt sitt språk og sin kultur.

  • Ved hjelp av NSR og Sametinget fører den Norske stat en undertrykkende politikk overfor den opprinnelige befolkningen i kystområdene.

Anbefaling:

Det er behov for en politikk fra statens side som sikrer en balansert bruk av arealene i kyst og fjordstrøkene. En ny politikk er avgjørende både for velferden, industriutvikling, det grønne skiftet og bosettingen i fylket.

Vi registrerer at det pågår debatter på flere plattformer som ikke vi er helt komfortable med å delta i. Men en del av kommentarene/spørsmålene velger vi og kommenter slik

  • Ingen av oss har politiske ambisjoner, kun et ønske om å bidra til saklig og respektfull demokratisk debatt

  • Det er ikke unaturlig at enkeltmennesker ikke ser konsekvensene av reindriftens makt da den som oftetest kommer til syne i saksbehandlingsprosesser og ikke i det offentlige rom.

  • Vi har stor forståelse for reindriftens betydning som en av de viktigste samiske kulturbærere og ønsker næringen en trygg framtid. o Et reintall på 151 000 dyr kan imidlertid ikke være bærekraftig for vinterbeitene på Finnmarksvidda. Krakelerer beitegrunnlaget er den samiske kulturen i indre Finnmark i stor fare.

  • At de samiske kjerneområdene såpass godt har klart å bevare både språk, utdanning og kultur står det respekt av og det er gledelig å se den oppblomstringen som nå skjer innen disse områdene.

  • Det forundrer oss at pressen unnlater å stille faktabaserte kritiske spørsmålsstillinger knyttet til reindriften.

  • Det at «romantiserte» saksbehandlere i embetsverket får utøve såpass stor makt basert på følelser og ikke fakta er, etter vårt syn, underlig.

  • Vi oppfordrer de som kan å melde seg inn i samemanntallet og på den måten delta i demokratiet.

  • Vi har alle et ansvar for at våre barn og barnebarn får mulighet til å delta i det grønne skiftet som kommer, og da må det også være rom for å drøfte arealbruken og finne de beste løsningene for felleskapet.

Om høringsprosessen i Kontrollkomiteen: Komiteen har ennå ikke besluttet hvordan høringen i denne saken skal gjennomføres. En slik beslutning vil komme nærmere nyttår, og da vil det kanskje også komme frist for innspill. Det er heller ikke tatt standpunkt til hvilke organer som skal inviteres til innspill; og en kan ikke se bort fra at hverken kommune eller fylkeskommunen aktivt blir invitert til høringsinnspill! Vi kjenner til at Sametinget skal gi sin høringsuttalelse på plenumssamlingen i mars 2024.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no