Troms SV er svært uenig med Senterpartiet i deres tilnærming og holdninger til oppdrett i sin helhet og torskeoppdrett især.

Ingen fiskeslag har vært viktigere for Nord- Norge og bosetningene langs kysten enn nettopp torsken. Den har gitt mat og livsgrunnlag igjennom tusenvis av år og har i tillegg vært selve grunnpilaren for våre mange kystsamfunn. Fiske etter villfisk har fått økt attraktivitet som næringsvei og stadig flere unge ønsker å eie sin egen båt. Torsken er derfor fortsatt en svært viktig økonomisk næring for kysten og hele landet.

Havforskningsinstituttet (HI)peker på mange alvorlige konsekvenser og forhold som gjør at man bør være kritiske til torskeoppdrett: Det er over hundre forskjellige kjente parasittarter fra torsk, og noen av disse kan forårsake sykdomsproblemer i torskeoppdrett. Samtidig er det sånn at det har vært gjennomført svært lite sykdomsforskning på torsk, og det er lite kunnskap om hvor stor smittefaren er eller hva konsekvensene av en eventuell smittespredning fra oppdrettstorsk er, både til gyte- og oppvekstområder for torsk.

Kystfiskarlaget er bekymret for utviklingen av torskeoppdrett i åpne anlegg og frykter for at sykdom i oppdrettsanleggene for torsk vil kunne bli en katastrofe for bestandene i havet. I tillegg slår HI fast at genetisk innblanding av oppdrettsfisk vil kunne føre til forandringer i egenskapene hos de ville bestandene.

Endringer som kan ha betydning for blant annet kjønnsmodningsprosessen og smoltutvandring. Slike forandringer kan føre til redusert produktivitet i ville bestander, og i det lange løp redusere bestandenes muligheter til å tilpasse seg til klimaendringer. Det er viktig å ta inn over seg hva dette faktisk vil bety for fiskebestandene våre.

Og oppdrettstorsk rømmer i stor skala (Volda), selv uten at oppdrettsaktørene vet om det (Meløy), og fylkeskommunens krav om kontroll faller dermed på steingrunn. Havforskningsinstituttet sier at det er viktig å ta lærdom fra lakseoppdrettet i denne tidlige fasen av torskeoppdrett.

Siv-Elin Hansen (SV) Foto: Marius Fiskum

SV sier at vi, i tillegg til erfaringene fra mange tiår med lakseoppdrett, har mer en nok kunnskap fra de torskeoppdrettsanleggene vi allerede har: Når vi finner at en betydelig andel torskeegg i et fiskeritokt er fra oppdrettstorsk, endatil i flere av villtorskens gyteområder, og oppdrettsgigantene gang på gang viser at de ute av stand til å ha kontroll på rømningsfaren fra anleggene sine, så er det ingen grunn til å tro at dette kommer til å gå bra.

Torskeoppdrett utgjør en helt klar risiko for fiskeriene langs kysten vår og det er for SV totalt uforståelig hvordan man kan sette bærebjelken i lokalsamfunnene opp gjennom hele kysten vår på spill.

De som livnærer seg av fiske på villfisk er en helt uvurderlig verdi for oss i SV og det disse aktørene tilfører våre kystsamfunn av verdiskapning kan ikke under noen omstendigheter erstattes av oppdrett. For ikke å snakke om viktigheten av ville fiskebestander for det biologiske mangfoldet med planter dyr og fugler som lever i og nær havet.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no