Reindriftsutøverne besitter selv den mest inngående kunnskapen om hvilke rammebetingelser som er nødvendige videre drift. Det er ikke Sametinget eller sametingspresidenten som sitter med den dypeste innsikten i reindriftsnæringens behov nå og i tiden som kommer – det er utøverne selv som innehar den.

I media uttrykker sametingspresident Muotka tvil om hvorvidt avtalen, som er inngått av reindriftsamene på Sør-Fosen, er i samsvar med menneskerettighetene. Denne tvilen bidrar kun til å undergrave reindriftsutøvernes rett til på selvstendig grunnlag, forhandle frem en avtale som er i tråd med egne ønsker. Dessverre er det ikke dette noe nytt fra sametingsflertallet med NSR i spissen.

I Sametinget møter vi stadig på denne arrogansen fra sametingsflertallet. Eksempelvis så har sametingsflertallet igangsatt erfaringsinnhenting fra beitekrisene for å kunne fremme anbefalinger for veien videre. Til alt overmål er ikke reindriftsnæringens egen næringsorganisasjon, NRL, nevnt med et eneste ord i dette arbeidet. En skulle tro at næringen selv ville kunne legge viktige premisser for slik datainnsamling, og at de også er de beste til å peke på veien videre. Men sametingsflertallet vet tydeligvis bedre enn reindriftsnæringen selv.

I november i år deltok sametingsråd Jåma på Agenda Nord-Norge i Bodø. Der var Jåma klar på det var umulig med sameksistens mellom vindkraft og reindrift i Norge, og for Sametinget vil det være totalt uaktuelt å samtykke til slik utbygging. Reindriftsnæringen skal dermed ikke selv få mene noe om en sameksistens er mulig. En tydeligere umyndiggjøring av reindriftsnæringens egen kompetanse kommer vi ikke.

NSRs og sametingsflertallets umyndiggjøring og stakkarsliggjøring av reindrifta må stoppe med det samme. Det er nok nu! Vi trenger en robust og bærekraftig reindriftsnæring, ikke en næring som blir brukt som alibi av sametingspolitikere i jakten på konvensjons- og menneskerettighetsbrudd.

Vibeke Larsen, Nordkalottfolket Foto: Sametinget

At sametingspresidenten har behov for å så tvil om reindriftsnæringen på Sør-Fosen har fremforhandlet en avtale innenfor menneskerettighetenes rammer, er forståelig. Hun har tross alt bidratt sterkt til at Sametinget har vedtatt at vindanleggene på Fosen må rives. Ingen plass i Sametingets vedtak åpner man for at menneskerettsbruddet kan repareres på annen måte. Ei heller har noe slikt budskap fremkommet fra sametingsrådet eller presidenten når de har gjestet demonstrasjonene eller vært i møter i Oslo.

Sametingspresidenten står nå overfor valget mellom å heve pekefingeren mot reindriftsnæringen som samiske svikere eller å erkjenne sitt eget nederlag. Særlig sympatisk er det ikke å peke på reindriftsnæringen som mulige svikere av menneskerettighetene.

Nordkalottfolket ser ikke behovet for å granske avtalen nærmere. Vi har full tillit til at reindriftsnæringen på Sør-Fosen har forhandlet fram en avtale som sikrer dem en forutsigbar og trygg fremtid.

Nordkalottfolket er tilfreds med at meklingsrunder er gjennomført og at det har gitt et resultat reindriftsutøverne kan stå inne for. De har vunnet frem i etter en lang kamp og harde forhandlinger. Når reindriftsnæringen på Sør-Fosen nå har sikret seg en avtale de er trygge på, er dette bra for alle parter. Det gjenstår bare å gratulere dem med forhandlingsresultatet.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no