Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Lyngen kommune har saken om dispensasjon fra kystsoneplanen, ny havbrukslokalitet ved Ullsnes, på 2. gangshøring. Vi ønsker å komme med noen innspill i saken.

Lyngen kommune vedtok i april å gi dispensasjon fra nylig vedtatt kystsoneplan for Tromsøregionen (2015) om å anlegge havbruksanlegg ved Ullsnes i Ullsfjorden. Dette har ført til stor motstand både blant faginstanser, lokalbefolkning, frivillige organisasjoner, fiskere m.fl. Dispensasjonen ble frarådet av en rekke instanser, og vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen og Kystverket. Klagen ble tatt til følge at settefylkesmannen i Finnmark. Lerøy Aurora har sendt inn tilleggsopplysninger i saken, og Lyngen kommune har sendt ut saken på 2. gangshørig.

FNF Troms vil oppfordre Lyngen til å fremme en forutsigbar forvaltning av kystsonen.

Kystsoneplaner er et forholdsvis nytt verktøy i forvaltningen av sjøarealene, og vi har fått flere nye kystsoneplaner i løpet av det siste året i Troms. Dette gjelder blant annet de omfattende planene for Tromsøregionen, samt Sør- og Midt-Troms. Mange akvakulturlokaliteter er allerede lagt inn i planene, og det totale arealet har fått en klar økning. FNF Troms mener det er avgjørende at kommunene selv nå praktiserer en restriktiv og klar forvaltning som bygger opp om vedtatte planer, og ikke pulveriserer dem med å tillate dispensasjoner. Det vil være meget uheldig om en rekke enkeltsaker behandles, framfor å se helheten gjennom åpne og inkluderende arealplanprosesser med grundige konsekvensvurderinger.

Situasjonen ligner på Spildra

FNF Troms ønsker å vise til at Fylkesmannen i Troms statuerte et eksempel da de nylig avslo Kvænangen kommune sin dispensasjon fra kystsoneplanen om Spildra øst. Situasjonen i Lyngen ligner, da kommunen forsøker å få gjennom en dispensasjon fra en plan som ble vedtatt i fjor. FNF Troms m.fl. ga innspill til denne planen og har forventninger om at nye, konfliktfulle lokaliteter ikke nå åpnes bit for bit. Vi viser til at også andre fylker som har stort press på sjøarealene hva gjelder havbruksnæringen, som Hordaland og Sogn og Fjordane, har en restriktiv dispensasjonspraksis. Av de siste eksemplene kan vi nevne vedtak fra 10.05.2016 hvor Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tar klagen fra Fylkesmannen i Hordaland til følge angående dispensasjon til å justere grensene for oppdrett i Bømlo kommune. Lyngen kommune bør ta overnevnte eksempler i betraktning og veie om det er ønskelig å gå inn i nok en klagesaksprosess.

Breivikelva og Jægervassdraget viktig

FNF Troms synes det er spennende at Lerøy Aurora og Bellona ser på mulighetene for integrert havbruk, samt at Akvaplan–niva ønsker å forske på konseptet, samfunnseffekter m.m. Det er likevel vesentlig at det ikke forringer verdifulle naturverdier, fiske og friluftsliv, som det er vedtatt i gjeldene kystsoneplan å ivareta i disse områdene.  De to lakseførende vassdragene Breivikelva og Jægervassdraget er svært viktige å ivareta. Utfordringene for villaks, sjørøye og sjøørret er store og i Troms er det flere elver som er definert med «dårlig» tilstand i lakseregisteret, blant annet Jægervassdraget. Oppdrettslokaliteten vil ligge i nær tilknytning til disse og vil utgjøre en betydelig miljøtrussel, så vel som øke den samlede belastning på de anadrome vassdragene. I tillegg er gytefeltene for kysttorsk i Kjosen og Sørfjorden lokalt viktige og kan forringes ved lakseoppdrett i området. Vi ønsker også å trekke fram at i de nye friluftskartleggingene i Tromsø og Lyngen kommune, får flere av landområdene nært tiltaket verdi som svært viktige friluftsområder. Friluftslivet vil ikke kun påvirkes av de fysiske installasjoner og støy m.m., men tape verdi om fiske og lakseelvene påvirkes negativt.

Viser til Plan- og bygningsloven

FNF Troms viser til § 19-2 i Plan- og bygningsloven hvor det presiseres at «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Det understrekes også at fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, for at dispensasjon kan gis. Denne delen av lovverket har vært avgjørende i de nevnte vedtak fra fylkesmennene i dispensasjonssaker.

FNF Troms mener at de to overnevnte forutsetningene ikke gjør seg gjeldende i dispensasjonssaken i Lyngen kommune, ei heller etter de nye opplysningene fra tiltakshaver. Opprettelsen av lakseoppdrett vil forringe viktige naturverdier og formålsbestemmelsene vil bli vesentlig tilsidesatt. At fordelene er klart større enn ulempene i Lyngen, synes ikke å være tilfelle gjennom de mange klare frarådingene fra fagmiljø, myndigheter, lokale fiskere, turistnæring og frivillige, tidligere klagesaker, samt at kommunens politikere gjorde vedtak på tvers av administrasjonens og rådmannens innstilling. Det er viktig at kommunen ikke undergraver statusen til arealbruksformålene i kystsoneplanen. Lyngenfjorden har allerede flere eksisterende lokaliteter, og potensielt nye må vurderes med godt kunnskapsgrunnlag i lys av samlet belastning gjennom en eventuell revidering av kystsoneplanen. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven må veie tyngre enn en politisk snarvei gjennom dispensasjonsordninger som vil gå på bekostning av natur og miljø.

FNF Troms ønsker kommunen lykke til i oppfølgingen av 2. høringsrunde og har tillit til at natur-, fiskeri-, og friluftsinteressene blir ivaretatt i videre saksgang.

Brevet støttes av:

Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Troms Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening.