Fylkesmannen har hatt tilsyn på sykehjemmet Bo- og kultur i Nordreisa 22. februar i år. Tilsynet kom etter en bekymringsmelding fra ansatte ved sykehjemmet fra februar 2017.

Det sentrale temaet for tilsynet var om Nordreisa kommune har en internkontroll som sikrer at pasientene ved Sonjatun bo- og kultursenter får forsvarlige tjenester. Fylkesmannen fant ut at det har vi ikke, det foreligger brudd på forsvarlighetskravet i Helse— og omsorgstjenesteloven, (§ 4-1 jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten).

Bakgrunnen for saka er at det ble vedtatt kutt i rammene til alle sektorene i Nordreisa for budsjettet 2016. Dette var helt nødvendig for å tilpasse driftsutgiftene til rammeoverføringene. Innenfor helse- og omsorg ble budsjettene redusert ganske mye gjennom tiltak som var foreslått fra administrasjonen, men det var ikke nok til å komme innenfor rammene. HO-utvalget vedtok da å utrede en reduksjon i pleiefaktorene på de tre sykehjemmene, og reduksjonen ble senere vedtatt.

Fylkesmannen påpeker etter sitt tilsyn i februar i år at sykehjemmet ble nedbemannet uten at det samtidig var et system som sikret risikoreduserende tiltak og forsvarlig oppfølging av avviksmeldinger, og det er Fylkesmannens vurdering at dette avviket fra god praksis medfører brudd på forskriften om ledelse- og kvalitetsforbedring.

Nordreisa har hatt en betydelig større andel av de eldre på sykehjem enn de fleste andre kommuner. De siste par årene har alle fått enkeltrom, og dermed får relativt flere pleie hjemme. Dette er i tråd med de politiske styringssignalene fra Stortinget. Nordreisa har også høyere kostnader til hjemmetjenestene pr bruker enn i sammenlignbare kommuner. Vi har derimot over tid brukt svært lite penger til avlastning og dagtilbud for eldre. Kommunen har heller ikke et botilbud med heldøgns omsorg (Omsorg pluss). Det er en tjeneste der en bor i tilpassa bolig som en leier, med tilsyn hele døgnet. Altså en tjeneste mellom sykehjem og pleie i eget hjem.

Vi har derfor en innretning på våre pleie- og omsorgstjenester som er kostbar, og heller ikke gir best mulig kvalitet for brukerne og pårørende. Både gode avlastningsordninger og dagtilbud for ulike grupper av eldre er viktig for trivsel og for at folk kan bo hjemme lenger.

Omstillingen er i gang, jf Nordreisa sin gledelige plassering blant beste fjerdeparten for pleie- og omsorgstjenestene på årets kommunebarometer. Men vi må legge mer ressurser i prosessen, og bruke kvalitetsstyringssystemet på en bedre måte, slik Fylkesmannen påpeker. Mange år med sparing som eneste mantra har slitt på organisasjonen, og det trengs mer støtte for å styrke evnen til organisasjonsutvikling.

Det var ikke bra at vi fikk tilsynssaken til Helse- og omsorgsutvalget uten at rapporten var vedlagt. Og selvsagt skulle den vært referert for kommunestyret. Imidlertid har kommunestyret behandlet kontrollutvalget sin sak om samme tema tidligere, og senest på sist møte var situasjonen innen helse- og omsorgsektoren oppe som egen sak.

Framtid i Nord skriver 18.07 en leder der de synes å mene at kommunen må oppbemanne og videreføre den kostbare strukturen med mange sykehjemsplasser. Dette er etter mitt syn feil strategi. Også da pleiefaktorene var på sitt laveste etter nedbemanningen, var de helt innenfor vanlig bemanning på norske sykehjem. Senere har antall pasienter blitt redusert, og siden vi vedtok å holde bemanningen uendret i en sak i februar i Helse- og omsorgsutvalget, har vi nå pleiefaktorer på 0,9-1,0 på de tre sykehjemmene.

Les saken: Rådmannen: – Pleien er ikke for lav

Jeg tviler ikke på de ansatte og pårørendes opplevelser, men medisinen er å styrke organisasjonen og se på hvordan vi gjør ting. Vi har tre sykehjem på Sonjatun, og jeg trur nøkkelen til et bedre tilbud er å videreutvikle driften av disse sammen med hjemmetjenesten, avlastningsordninger og dagtilbud. Vi må gjøre ting på nye måter, både gjennom å bygge opp omsorg pluss, ta i bruk velferdsteknologi og utvikle organisasjonen.

Som politikere må vi legge til rette for at ansatte, brukere og pårørende blir aktivt delaktige i denne endringsprosessen, under dette at vi har et kvalitetssystem som brukes, gir god informasjon og bidrar til kvalitetsutviklingen vi ønsker.