Kombinasjonen av høye renter, usikkerhet om den økonomiske utviklingen og høye byggekostnader har gjort at det meste av nybyggingen har stoppet opp. Det gjelder både boliger og ulike typer av nærings- og yrkesbygg. Prognosene viser at situasjonen er mer alvorlig enn det som har kommet frem tidligere, og at det verste nok ligger foran oss. Den krevende markedssituasjonen vil vare til godt ut i 2025. Situasjonen er noe ulik i rundt om i landet, men vi merker absolutt problemene også her i nord. Dagens situasjon ikke er vanlige konjunktursvingninger, men minner om nedgangen bransjen så under bankkrisen på slutten av 1980-tallet.

I slike krevende tider er det vi trenger at de offentlige byggherrene setter ekstra fart på sine prosjekter. Det som bekymrer oss ekstra akkurat nå er at det ser ut til at også kommunene og andre offentlige aktører setter seg på gjerdet. I tillegg til at byggenæringen rammes spesielt og viktige byggeprosjekter ikke kommer i gang, rammes da også næringslivet i alle kommunene av dette. Bygg- og anleggsaktiviteten er viktig for alle kommunene i både Troms og Finnmark, og det er mange andre bransjer som lever på ringvirkningene av denne aktiviteten.

Hva kan vi da gjøre?

Vi vil understreke at byggenæringen ikke ber om subsidier, men at vi setter i gang eller fremskynder prosjekter som samfunnet uansett trenger, slik at næringen ikke tappes for kompetanse og kapasitet. Og at lokalsamfunnene i hele regionen slipper å se verdifulle bedrifter gå overende.

Ifølge Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) er det også en fare for boligknapphet og påfølgende sterk prisøkning om noen år som følge av tap av nødvendig kompetanse og bemanning i byggebransjen.

I dialogen med de nasjonale myndighetene har vi derfor bedt om noen helt konkrete tiltak som vi håper å se resultatene av allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai.

ARTIKKELFORFATTERE: Stein Windfeldt, direktør i EBA – Entreprenørforeningen i Nord-Norge og Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis. Foto: NHO Arktis og Daniel Lilleeng

Med over 70 000 flyktninger som trenger bolig, foreslår vi at tilskuddet for kommunale utleieboliger fra 2015-2017 gjeninnføres for å stimulere bygging av flere flyktninge- og trygghetsboliger.

For å møte det økende behovet for boliger, spesielt i økonomisk krevende tider, må Husbankens rammer økes ytterligere. Vi anbefaler også bygging av flere studentboliger.

Fra byggenæringens side er det også etterspurt en ordning der staten kan bistå kommunene med håndtering av de økte rentekostnadene.

Utover tiltakene som foreslås, oppfordrer vi regjeringen til å påse at kommuner og offentlige virksomheter er bevisst sitt ansvar for å sikre forutsigbar aktivitet i planlagte byggeprosjekter. Offentlige virksomheter har en særskilt viktig rolle for å holde hjula i gang når markedet er krevende. Vi legger til grunn at regjeringen gjør ev. nødvendige grep for å sikre dette.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no