Fødestua i Nordreisa i fare?

Å føde barn er for de fleste den største gleden man kan ha. Det er viktig å bygge opp et likeverdig og godt fødetilbud i by og distrikt for framtida. Det betyr mye for å bo og trives i vårt distrikt. Det er satt ned ei gruppe i Helse Nord som skal se på organiseringen av fødetilbudet og akuttilbudet i landsdelen.

Det har i løpet av sommeren vært store overskrifter om vanskelige forhold for fødende på UNN, beskrevet som nærmest kaostilstander. Problemer som nevnes er mangel på jordmødre, stort arbeidspress, for få føderom og manglende ressurser. Klager på dårlig oppfølging fra fødende er sendt videre i systemet, noe må gjøres når det står om liv og helse.

Diskusjonen om hva slags fødetilbud vi skal ha, og hvor mange fødeklinikker som skal videreføres kommer i kjølvannet av disse problemene. Helse Nord har i et notat blant annet forslag om å kutte tre klinikker i vår nærhet, en i Nordreisa, en på Finnsnes og en i Alta. Nedleggelser har vi kjempet imot i alle år vi har bodd i Nord Troms. Hvis en kunne sette kvalitet på tjenestene framfor økonomi i diskusjonene, kunne mye blitt annerledes. Det er ikke automatikk i at større sykehus yter bedre kvalitet i sine tjenester enn i mindre sykehus. Fra 1979 – 2009 ble det lagt ned 49 fødeavdelinger i Norge. Nå er det er kun 45 fødeavdelinger igjen.

Sentralisering har betydd at det har vært lagt ned et høyt antall fødeavdelinger i distriktet. Det fører igjen til et større press på de største klinikkene i landet. I Nasjonale brukerundersøkelser for fødselsomsorg kommer de mellomstore og minste fødeavdelingene best ut. Hvorfor skal det ikke være lov å ha et godt og trygt opphold på en mindre fødeklinikk? Kartlegging Jordmorforbundet og Norsk Sykepleieforbund har foretatt, viser at det viktigste kvalitetskravet for trygg fødselsomsorg er en til en omsorg til kvinner i aktiv fødsel, dette følges på mindre fødesteder mer enn på de store fødeklinikkene.

Ingrid Lønhaug Foto: Torbjørn O. Karlsen

En mulighet nå er å ta de litt større diskusjonene. Skal en fortsatt organisere sykehusene under Helseforetak? Skal en fortsette med stykkprisfinansiering eller gå over til rammefinansiering? På grunn av denne finansieringa blir de lønnsomme pasientene prioritert først. Helseforetagsmodellen gjør at man fjerner seg fra behovet til enkeltmennesket og at man får større fokus på økonomi. Det har vært en veldig vekst i antall stillinger i ledelse og administrasjon og byråkratiet har økt. Veksten har ikke kommet der en ønsker den skal komme, da ansettelser retta mot pasientene har vært mer stabile.

Dersom fødestuene legges ned, har man skaffet kommunene et stort problem. Kommunene skal ha beredskap med tilgjengelig fagkompetanse, tilby følgetjeneste, svangerskapsomsorg og barselomsorg. Det er heller ikke sikkert at dette vil lønne seg økonomisk for UNN. Fødende må ofte bo i byen i påvente av fødsel, ha transport av sykebil eller ambulansehelikopter /- fly til byen.

Noen kvinner føder under transport fra hjem til sykehus. Med lengre avstand til fødeavdelingen for flere, vil vi mest sannsynlig se en økning. Bare frykten for og ikke nå fram til fødeavdelingen i tide, vil være en ekstrabelastning. Det vil også utgjøre en betydelig risiko for mor og barn. Det er ikke sikker at de får overta fagkompetansen som jordmødre innehar i distriktene, fordi mange har enten ikke råd til å bo i byen eller de ønsker ikke å jobbe på en stor klinikk. Noen jordmødre går over i vanlig sykepleiestillinger for å kunne bli boende på hjemplassen.

Rita Mathiesen Foto: Torbjørn O. Karlsen

Samfunnet ønsker seg flere fødsler, for antall barn som blir født er synkende. Det burde være en selvfølge at en satser på fødselsomsorgen i Norge. I framtida trenger vi flere folk, ikke færre til å gå inn i jobber i helsevesenet for eksempel.

Fødeklinikkene må bestå, heller flere enn færre. Økt satsing på å utdanne flere jordmødre. God kvalitet i føde – og barselomsorgen er viktig slik at kvinner kan føle seg trygge på å få god oppfølging av jordmor.

I Nord-Troms har vi Sonjatun Fødestue, som er et interkommunalt samarbeid. Jordmødrene der tilbyr svangerskap – og barselomsorg i alle fire kommunene, de har beredskapsvakt og har følgetjeneste for de som må føde i Tromsø. De driver en fødestue og gir et barseltilbud til både de som føder der, og til de som vil komme dit fra UNN. Der får de hjelp til blant annet amming og tid til å komme seg etter en fødsel. Fødestua tilbyr også en kvinnepoliklinikk. Dette er et veldig viktig tilbud som må bestå!

Fødestua i Nordreisa skal ikke røres, den skal bestå!