Fylkestinget ble i sak 35/23 bet om å svare ut Høring NOU 2023:5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Mine venner i AP hadde slagordet nå er det vanlige folks tur i forrige valgkamp. Et godt slagord jeg støtter. Men man burde i helsevesenet fra nå si: Nå er det kvinnehelsen sin tur. Det håper jeg blir fasitene etter denne høringen.

Forskning på kvinnehelse er en viktig men ofte oversett og neglisjert del av medisinsk forskning sammenlignet med forskning på menns helse. Kvinnehelseproblemer har lenge blitt undervurdert og oversett i forskningsmiljøer. Dette har ført til at kvinner har blitt utsatt for dårligere behandling og manglende forståelse for deres spesifikke helsebehov. Årsaken ligger ofte i strukturelle og sosiale faktorer som kjønnsdiskriminering og stereotyper.

Ved å forstå kvinners spesifikke helseutfordringer bedre kan man utvikle målrettede tiltak, forebyggende metoder og effektive behandlingsmetoder. Kvinner går gjennom ulike helseutfordringer i ulike faser av livet. Videre er det viktig å adressere spesifikke helseproblemer som påvirker kvinner i større grad enn menn. Mange av disse utfordringene blir ofte undervurdert eller ignorert.

For eksempel er reproduktiv helse, inkludert tilgang til prevensjon og trygge aborttjenester, fortsatt et kontroversielt tema mange steder som begrenser kvinners mulighet til autonomi og selvbestemmelse over egen kropp og helse. Kvinner er mer utsatt for kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep, som fører til alvorlige konsekvenser for kvinners fysiske og mentale helse.

Kvinner har også ofte forskjellige symptomer og reaksjoner på sykdommer enn menn, og det er derfor viktig å ha en god forståelse for hvordan sykdommer utvikler seg og påvirker kvinners helse. I tillegg har kvinnehelseforskning stor samfunnsmessig og økonomisk betydning. Kvinnehelse er en viktig del av samfunnet vårt, og det er på høy tid at vi tar dette på alvor. Kvinner utgjør en betydelig del av arbeidsstyrken, og kvinners helseproblemer kan påvirke deres deltakelse og produktivitet.

Ved å investere i kvinnehelseforskning kan man bidra til å redusere sykefravær. Kvinner er overrepresentert i yrker som historisk har høyt sykefravær. Som følge har kvinnehelseforskning implikasjoner for folkehelsen som helhet, og det er derfor viktig å ha et godt kjønnsperspektiv i medisinsk forskning for å kunne avdekke hvordan biologiske forskjeller mellom kjønnene og sosiale faktorer påvirker kvinners helse og behandling av kvinnehelseproblemer.

Å adressere spesifikke helseutfordringer kvinner kan møte, vil bidra til å utvikle bedre behandlingsmetoder og forebyggende tiltak samt fremme og styrke likestilling i helsetjenestene og sikre at kvinner får lik tilgang til kvalitetsbehandling.

Det er på tide at myndigheter, helsevesen og samfunnet generelt øker innsatsen for å bedre kvinnehelse, inkludert økt finansiering og medisinsk forskning på kvinnespesifikke helseproblemer, forbedret tilgang til helsetjenester, seksualundervisning og prevensjon, samt utdanning og bevisstgjøring om kvinnehelse for å sikre at kvinner får den beste behandlingen og at deres helsebehov blir tatt på alvor.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no