Historiene er dessverre mange, og det er særlig to budskap mange blir møtt med «du er ikke syk nok til å få hjelp» eller «ventetidene er så lange, at det er ikke noen poeng». Det er et paradoks at vi i Norge ber pasienter blir sykere, tape livskvalitet eller stå i en brattere motbakke før vi gir psykisk helsehjelp. Det forteller at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten er for lav. Vi ser også at andelen avviste pasienter som trenger psykisk helsehjelp øker, og at pasientene er sykere enn før. De som blir avvist, kan bli overlatt til seg selv og blir ikke nødvendigvis veiledet til et godt tilbud fra kommunen, ideelle organisasjoner eller andre aktører.

Høyre mener at hjelpetilbudet må løftes over hele linjen – for alt fra lavterskel psykisk helsehjelp til helsehjelp i psykisk helsevern. Da Høyre satt i regjering tok vi flere viktige grep på området. Vi stilte krav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse, vi klarte å få ned ventetidene for psykisk helsehjelp med ni dager for barn og unge og vi sikret den sterkeste veksten i årsverk på mange år i kommunalt psykisk helse og rusarbeid med 2500 flere årsverk bare i perioden 2016 til 2019.

En av de viktigste investeringene Helse Nord må gjøre er å få satt i gang byggingen av nytt bygg for psykisk helsevern og rus ved UNN Åsgård i Tromsø. Og det haster med å få satt i gang. Bygningsmassen fra 1960-tallet er gammel, utslitt og lite egnet for dagens behov innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og jeg har flere ganger vært på besøk og snakket med både pasienter, pårørende og ansatte om forholdene. Det er rett og slett uverdige forhold. Det er også et paradoks at Helse Nord har vedtatt å bruke nesten 300 millioner kroner fremover på å vedlikeholde et bygg som er vedtatt skal rives. Det er som å kaste penger rett ut av vinduet.

En av arbeidsgruppene som Helse Nord satt ned i forbindelse med arbeidet rundt funksjons- og oppgavedeling, og som leverte sitt arbeid i oktober, har foreslått å legge ned døgnkapasiteten ved flere distriktspsykiatriske sentre i Helse Nord, blant annet på Silsand på Senja, Storsteinnes i Balsfjord, Storslett i Nordreisa og Tana i Øst-Finnmark. Min bekymring er at en nedleggelse av døgnkapasiteten ved disse stedene kommer til å føre til at den samlede behandlingskapasiteten innenfor psykisk helsevern i Helse Nord vil reduseres. Det er alvorlig og det vil ramme de mest sårbare pasientene i helse- og omsorgstjenesten vår.

Om den samlede behandlingskapasiteten reduseres, så vil det være stikk i strid med helseforetakenes reviderte fremskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fremskrivningsmodellen viser at offentlig finansiert psykisk helsevern må økes med minst 7 prosent for døgnbehandling og 15 prosent for poliklinisk behandling frem mot 2040.

Høyre har i forbindelse med behandlingen av opptrappingsplanen for psykisk helse foreslått på Stortinget at utviklingen innen psykisk helsevern og rus skal være i tråd med fremskrivningsmodellen. Resultatet av det vil være at helse- og omsorgstjenesten må øke kapasiteten, og ikke redusere den.

Jeg mener også det vil være helt feil å legge ned døgnbehandlingen ved de distriktspsykiatriske sentrene i Helse Nord, om svaret er at pasientene skal overføres til dagens bygningsmasse ved UNN Åsgård i Tromsø, som altså er gammel, utslitt og lite egnet. Det kan godt være at det må gjøres endringer i organiseringen av tilbudet på sikt, men det mener jeg forutsetter et nytt bygg for psykisk helse og rus ved UNN Åsgård. Et nytt UNN Åsgård vil kunne ivareta de økende behovene som er når det gjelder døgnbehandling.

Nordnorske pasienter må sikres et like godt tilbud innenfor psykisk helsevern og rus som resten av landet. Derfor haster det med å komme i gang med byggingen av et nytt bygg for psykisk helsevern og rus ved UNN Åsgård. Behandlingskapasiteten må styrkes, og ikke svekkes, og det forventer jeg at regjeringen bidrar til.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no