Bærekraftig sykehusstruktur i Nord-Norge.

Fagforbundet forventer gode og allment tilgjengelige helsetjenester som gir trygghet og forutsigbarhet for alle. Universelle offentlige ordninger sikrer likeverdighet og rettferdig fordeling. Kvaliteten i de offentlige tjenestene må videreutvikles, og det får vi best til når tjenestene drives i offentlig regi med egne ansatte.

Fagforbundet forutsetter at en struktur innen spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge ivaretar samfunnsoppdraget om å levere likeverdige og trygge tjenester for befolkningen i landsdelen.

Vi forventer at akuttmedisinsk og akuttkirurgisk beredskap ikke sentraliseres ytterligere. Føde og barselomsorg, distriktsmedisinske senter, psykisk helsevern og rusbehandling må ikke gå på bekostning av økonomi.

Omstilling, endringer og utvikling er nødvendige verktøy for tjenesteutvikling, pasientsikkerhet og helsetrygghet. Beredskapen i Nord Norge må være ivaretatt gjennom planer som tar hensyn til geografi, demografi, klima, næringsliv, turisme og infrastruktur.

Lokalsykehusene med akuttberedskap og fødetilbud er nødvendige for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn.

Følgende sykehus må inneha akuttmedisinsk og akuttkirurgisk beredskap:

• Finnmarkssykehuset Kirkenes

• Finnmarkssykehuset Hammerfest

• UNN Tromsø, inkl. Svalbard

• UNN Harstad

• UNN Narvik

• Nordlandssykehuset Vesterålen

• Nordlandssykehuset Lofoten

• Nordlandssykehuset Bodø

• Helgelandssykehuset Rana

• Helgelandssykehuset Sandnessjøen

• Helgelandssykehuset Mosjøen

Prehospital tjeneste, både bil, båt, helikopter og fly, skal ha nok ressurser til å trygge befolkningen og opprettholde fartøy og stasjoner i hele landsdelen.

Følgende Distriktsmedisinske senter må bygges opp og utvikles:

• DMS Brønnøysund

• DMS Alta

Følgende fødestuer må opprettholdes og utvikles:

• Brønnøysund

• Alta

• Sonjatun, Nordreisa

• Finnsnes

• Nordlandssykehuset Lofoten inkl. sectio beredskap

I tråd med opptrappingsplan innen psykisk helsevern og rus må poliklinisk tjeneste på dette behandlingsfeltet utvikles.

Døgn/akuttsenger i følgende klinikker må bevares og utvikles:

• Mosjøen

• Tana

• Karasjok

• Harstad

• Narvik

• Tromsø

• Bodø

• Sonjatun, Nordreisa

• Storsteinnes, Balsfjord

• Silsand, Finnsnes

De regionale funksjonene i Tromsø og Bodø må ikke svekkes i en bærekraftig struktur for spesialisthelsetjenesten. Universitetssykehuset er en viktig utvikler for spesialisttjenestene i hele landsdelen og må ikke under noen omstendigheter utsettes for nedprioritering og nedbygging av oppgavene.

Fagforbundet hevder at det foreligger ikke gode nok argumenter for å fortsette en prosess som raserer sikkerheten for befolkningen. Vi vil støtte høringer som ser på funksjonsfordelinger som øker pasientsikkerheten og ikke svekket den. Samt oppfordre Helse Nord om å umiddelbart starte et etterlengtet arbeid med oppgavedeling som kan stabilisere arbeidsstokken og bidra til økt rekruttering.

Fagforbundet står samlet om å utvikle og bygge på 0-alternativet, med dagens struktur i den nordnorske spesialisthelsetjenesten.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no