Så var 2023-året i gang og det blir et utfordrende år for oss alle. Her i kommunen ser jeg som leder i eldrerådet fram til spennende diskusjoner når vi skal behandle «Boligpolitisk plan» og «Boligsosial handlingsplan» i kommunen. Det blir meget viktige plansaker og jeg er utålmodig etter å komme i gang.

Det bør være en sak som engasjerer alle kommunens innbyggere og hvor den eldre generasjonen så absolutt bør engasjere seg.

Fra mitt ståsted, som en av de eldre pensjonistene og med bosted på Arnøya så har jeg tenkt mye på dette og da er det viktig å få i gang diskusjonen. Hva er da bedre enn å fremme sine meninger slik at det er noe å diskutere.

Kolbein Simonsen Foto: Torbjørn O. Karlsen

Min virkelighetsbeskrivelse er som følger:

1.      Kommunen opplever en befolkningsnedgang som ellers i Distrikts-Norge.

2.      Kommunen er en fiskeri- og oppdrettskommune med hovedarbeidsplassene her. Det betyr også mange sesongarbeidsplasser.

3.      På Arnøya er det få arbeidsplasser utenom ovennevnte.

4.      Reiselivsnæringen er en mulig tilleggsnæring men her er det vel bare på Uløya at det er satset på ren turisme.

5.      På tettstedet er det stor aktivitet når det gjelder tiltak og investeringer.

6.      I distriktet skjer det heller lite.

7.      På tettstedet vurderes det at det er boligmangel.

8.      I distriktet selges boliger som fritidshus.

Dersom min analyse er riktig så blir spørsmålet hva som kan gjøres med saken. Da er det riktig at en også har meninger om dette.

Dersom pkt. 1 er riktig så kan det ikke være boligmangel men det betyr at boligpolitikken må endres. En må skaffe seg en oversikt over om de eldre som bor i egne boliger på tettstedet kan tenke seg å selge og flytte inn i leieboliger på tettstedet. Da er det slike som må bygges.

Pkt. 2 tilsier også at utleieboliger er løsningen. Pkt. 3 løses bare ved at det etableres nye arbeidsplasser og dette kan gjøres ved å satsen på reiselivsnæringa. Øya er perfekt til dette formålet.

Når det gjelder pkt. 5 så er tiltakene/investeringene viktige men her synes jeg at politikerne også må tenke på distriktet. Det må vises vilje til å støtte små investeringer som ellers kan betyr avfolkning her ute. Skjervøy tettsted vil da bli distriktet i Nord-Troms.

Pkt. 7 vil avklares dersom en får oversikt over hva de eldre som bor i egne boliger tenker om framtiden. Hva skjer når de ikke lenger klarer å bo i egne boliger? Vil de overlate boligene til sine arvinger? Vil de selge boligene og flytte inn i leieboliger? Ønsker de å flytte inn i eldreboliger på tettstedet?

Dersom de kan tenke seg å selge på det åpne markedet å leie seg inn i leieboliger så er det slike som det bør satses på. Her mener jeg at da må det private markedet ta seg av dette.