Samferdselsforum Nord er fornøyd med den totale rammen regjeringen har fremlagt for ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029 og har fått gehør for mange av forumets prioriteringer. Rammen er økt fra forrige NTP fremlagt i 2013, fra 508 milliarder kroner til 933 milliarder kroner. I tillegg er det forutsatt en bompengeandel på 131 milliarder slik at den totale rammen er 1064 milliarder kroner. Selv om NTP-perioden er økt med to år, er dette en betydelig økning i satsingen på samferdsel, samtidig som den reelle bompengeandelen går ned i forhold til forrige plan.

For Nord-Norges del er det mange gode nyheter i planen, her nevnes spesielt betydelig økning i rassikringsmidler, Hålogalandsveien med E10, Rv 80 og Rv 85, ny flyplass i Bodø og Rana, Sørfold-tunnelene, flere nødvendige havneprosjekter og sikring av farleder.

Det er også viktig at det endelig blir en oppstart på E8 i Ramfjord og inn til Tromsø, E6 Kvænangs-fjellet, E6 Nordkjosbotn–Hatteng, E6 Olderdalen–Langslett med flere.

Positivt er det og at man utreder forlengelse av Nord-Norge-banen og får vurdert samfunnsøkonomien på nytt om hvorvidt dette prosjektet skal realiseres eller ikke.

Viktig er det også at det settes fokus på planleggingsperioden for prosjektene og få denne ned fra ti til fem år. Det er også positivt at en fokuserer på Barents-regionen og ser transportaksen øst–vest.

Det er imidlertid skuffende at Ofotbanen og Fergefri E6 synes å ha falt ut. Det er flere av prosjektene Samferdselsforum Nord også kunne ønske var iverksatt i første del av NTP 2018 – 2029. For Nord-Norge er Ofotbanen svært viktig, og et døgnåpent Nord-Norge med å få fjernet den siste fergeforbindelsen på vår hovedvei E6 burde vært løftet frem. Iverksettelse av flere prosjekter tidligere i perioden sørger for at de faktisk blir realisert, og ikke faller ut ved rullering av planen.

Med et lavt og spredt befolkningsgrunnlag kommer Nord-Norge dårlig ut når kriteriene for tildeling av samferdselsmidler baserer seg hovedsakelig på persontrafikk. Samferdselsforum Nord mener at godstrafikk, eksportverdi og fremtidig verdiskaping må vektlegges i større grad. Eksportandelen fra Nord-Norge er økende og reiselivsnæringen opplever en enorm vekst. Dette fordrer satsing på infrastruktur i nord, men modellene for fordeling av midlene slår uheldig ut når Nord-Norge som er mer enn 40 % av fastlands-Norge vurderes ut fra antall hoder som utgjør bare 9 % av befolkningen.

Potensialet er stort i Nord-Norge, men da må blant annet bedre infrastruktur på plass og man er avhengig av raskere og bedre samferdselsutbedring.

Særdeles viktig er det at NTP 2018-2029 nå blir fulgt opp i planperioden med bevilgninger i de tolv statsbudsjett denne innbefatter. Historisk sett har det kun vært tilfelle svært sjelden, og i nyere tid kun i de tre siste statsbudsjett. Uten midler forblir dette kun en plan. Gode planer har aldri vært mangelvare, det har derimot oppfyllelse av planene gjennom bevilgninger av de nødvendige midler vist seg å være vanskelig. Utfordringen ligger derfor på våre folkevalgtes skuldre i de tolv neste år med å bevilge midlene til å få planen realisert.

At det blir bevilget tilstrekkelige midler til fylkeskommunene er også nødvendig, dette omhandler ikke NTP 2018–2029. Fylkeskommunene fikk overført en betydelig andel av riksveinettet fra staten i 2010, uten at det fulgte tilstrekkelig midler med til å ta igjen forfallet på disse. I dag sitter de tre nordlige fylkeskommunene med en nærmest uløselig floke med et etterslep på nærmere 20 milliarder kroner. Ansvaret for å løse dette ligger hos de sentrale myndigheter.

Men vi gratulerer med et historisk løft. Vi ser frem mot godkjenning av planen i Stortinget, og anmoder på det sterkeste om at man får justert inn de utelatelser som er gjort i planen og med en raskere gjennomføring av flere nødvendige samferdselsprosjekter i Nord-Norge.