Politisk regnskap for H, Krf og AP i Nordreisa 2019-2023

I 2020, 2021 og 2022 har Nordreisa kommune hatt regnskapsoverskudd og disposisjonsfondet vårt er nå på nærmere 50 millioner kroner.

Høgegga barnehage ferdigstilt, Rotsundelv skole er renovert, utbygging av Moan skole 1.-7. er i gang. Nye Nordreisa gravlund er ferdigstilt, hele 2. etasje i det gamle Haltibygget er renovert, Reisa villakssenter er etablert, lokalene utbygd og utstilling åpner til høsten, Kvääniteatteri er etablert, har hatt premiere og utmerker seg allerede nasjonalt. Familiesenteret reetableres, og alle funksjoner skal være samlokalisert på Storslett skole i 2025. Barnevernstjenesten har omstilt seg fra krisetilstand innad i tjenesten til å bli en velfungerende tjeneste og fått blomster fra kommunestyret.

80 flyktninger

Kommunen har engasjert Norconsult for bistand med tanke på renovering/nybygg Sonjatun helsesenter. Vi har nå gitt klarsignal for etablering av midlertidig tilbud om omsorgsboliger med utvidet service (Omsorg+) så snart som mulig i påvente av permanente omsorgsboliger.

Nordreisa kommune har fremforhandlet nye avtaler med UNN HF om driften av DMS Nord-Troms. Flere nye spesialisthelsetjenester er etablert ved DMS Nord-Troms.

I 2022 bosatte vi 80 flyktninger og i 2023 skal 70 flyktninger bosettes i kommune. I tillegg har Storslett mottakssenter, som driftes av Hero Norge, kapasitet på 150 plasser. Nordreisa kommune har arrangert boligkonferanse og flere større boligprosjekt er under planlegging.

Vi satser på ungdom og ungdomsmedvirkning med ungdomsråd, ungdomsrepresentanter i alle politiske utvalg, møte- og talerett i kommunestyret med eget budsjett, medlemmer av det regionale ungdomsrådet, barnas- og unges kommunestyre, ny ungdomsklubb, egen ungdomskontakt, gratis husleie i kommunale bygg for aktiviteter for barn og det jobbes i tillegg med eget mekkeverksted for ungdom.

Bredbånd i alle områder

Det er montert nye ledlys langs kommunale veier og det legges hvert år ny asfalt på kommunale veier i tillegg til standardheving på grusveier. Det er gjennomført kratt- og skogrydding med tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen. Kommunen har søkt Landbruksdirektoratet om midler til tømmerkai i Sørkjosen for tredje året på rad, og nå har vi tro på at vi nærmer oss realisering.

Bredbånd er utbygget eller i ferd med å bli utbygget i alle områder i Nordreisa kommune. Kun enkeltstående husstander som ligger vanskelig til mangler tilfredsstillende tilbud. Oksfjordhamn-Storeng og Sandnes i Straumfjord ble ferdigstilt i 2022. På Havnnes er det nå inngått kontrakt med bredbåndstilbyder som vil legge sjøkabel til Uløya. I år har vi søkt tilskudd og bevilget kommunal egenandel for bredbånd til Kildalen.

Fylkestinget vedtok i fjor at Nord-Troms videregående skole skal totalrenoveres og nå har fylkesrådet foreslått penger til oppstart av arbeidet. Det jobbes fremdeles med etablering av fagskole for spillutvikling der kommunen har bidratt med betydelige prosjektmidler. Søknaden ligger hos Nokut for godkjenning. Nordreisa IL har store investeringsprosjekt som både Saga skianlegg og fotballhall, kommunen har innvilget lånegaranti og investeringstilskudd til prosjektene. Nord-Troms Friluftsråd har bygd den populære dagsturhytta. Sørkjosen grendelag har laget frisbeegolfbane og jobber nå for etablering av sherpatrapp.

Følger opp vindkraft

Flere næringstomter er solgt. Fem nye, store næringsbygg er under bygging i kommunen. Flere under planlegging. Statnett har startet byggingen av ny trafostasjon på Vinnelys, en investering på cirka 500 millioner kroner. I den forbindelse vil Statnett oppgradere Vinnelysveien, samt bygge nye bruer over Geiraelva og Doareselva, ny kulvert for Fjellvassbekken og etablere nytt kaihakk ved Klubbenes. Vi planlegger også å legge tilrette for stort industriområde på Vinnelys. Det må behandles i arealplanen. Statens vegvesen prosjekterer ny Storslett bru og anleggsarbeidet er varslet oppstart til høsten. Arbeidet på Kvænangsfjellet med tunellene er i full drift og skal ferdigstilles høsten 2024.

Både Troms Kraft og ST1 ser på muligheter for vindkraft i regionen. Kommunestyret gjorde vedtak i fjor at om kommunestyret er positiv til å se på mulighetene for vindkraftutbygging i Nordreisa kommune. Kommunen har derfor deltatt i mulighetsstudiet som Troms Kraft inviterte til. Saken følges opp i kommunestyret.

Kommunestyret har vedtatt strategisk næringsplan, kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2022-2025, påbegynt kystsoneplanen, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Disse planene skal gi retning for kommunens utvikling de neste 12 årene. I tillegg er oppvekstplan og helse- og omsorgsplanen under arbeid.

Frivilligheten hedret

Nord-Tromsrådet IPR er etablert, med Nordreisa kommune som vertskommune. Nord-Troms plan og eiendom er etablert, med Nordreisa kommune som vertskommune. Nord-Troms brann og redning er etablert, med Nordreisa kommune som vertskommune.

Vi har store arrangement i kommunen som StHansturneringa, Arctic Open Downhill, Gorosofestivalen, Landsbyspelet Kyläpeli, Reisarevyen, Kvääniteatteri, Landsbymarkedet, Bondens marked, Bakkebyturneringa, Tour de Reisa, Strong Man, Paaskiviikko, Forskningsdagene, Treskifestivalen, Hesteleiken, Pilterimarsjen, Moskodalmarsjen, Trolldalsrennet, 4H’s høstfester, isfiskekonkurranser, konsert med Mollis, romjulsturnering med flere. Dette er viktig møteplasser som skaper trivsel i kommunen. Disse arrangørene fortjener også stor takk. Frivillighetene har fått velfortjent mye oppmerksomhet de to siste årene.

2022 var frivillighetens år. Frivilligheten i Nordreisa ble hedret med festkveld i kultursalen der kommunens frivillige lag og foreninger ble invitert. Frivillig arbeid har enorm betydning for enkeltmennesker, men er også grunnleggende for levende lokalsamfunn, derfor fortjener alle de frivillige å bli satt pris på. Dere gjør en uvurderlig jobb.

Mye godt handverk

Kultur berører oss alle og skaper tilhørighet mellom folk. Vi bor i en kommune med variert næringsliv, stor aktivitet og den flotteste naturen. Sammen skal vi få til mer. Vi er stolt over at vi har flere idrettsutøvere som har utmerket seg med gode prestasjoner. Gode resultater kommer ikke av seg selv.

Oversikten er selvsagt ikke uttømmende. Det er lagt ned mye godt politisk handverk og administrativ utførelse av kommunedirektøren og hans stab. Stor takk til alle ansatte som står på dag og natt og sørger for stabile tjenester. Vil også takke nabokommunene våre for godt samarbeid. Vi er avhengige av hverandre og behovet for mer samarbeid øker. Sammen skal vi fortsette å gi gode tjenester til våre innbyggere, og samtidig sikre effektiv og rett ressursbruk. Kommunale tjenester må kontinuerlig tilpasses behov og ressurser.

Sist, men ikke minst, vil jeg takke alle lokalpolitikerne som bruker store deler av sin fritid på at kommunen skal være et godt sted å bo og leve. Lykke til med valgkamp og nytt kommune- og fylkestingsvalg 2023.

Nå er det opp til velgerne å bestemme. Godt valg!

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no