Ullsfjordforbindelsen er ikke satt på vent!

Når utviklingslagene i Jøvik, Lakselvbukt, Breivikeidet og Sjursnes i lokalpressen har et innlegg der en sier at Ullsfjordforbindelsen er satt på vent, må det bero på en misforståelse.

Ivar B. Prestbakmo. FOTO: TROND TOMASSEN 

leserbrev

Det er viktig for fylkesrådet å påpeke at Regional plan for prosjektet er under utarbeidelse og ventes ferdigstilt i 2018 i tråd med tidligere vedtak. Arbeidet med Ullsfjordforbindelsen er således ikke satt på vent, men er i godt gjenge med prosjektledelse i Statens vegvesen og ei styringsgruppe ledet av Troms fylkeskommune, der og både Tromsø kommune og Lyngen kommune sitter.

Målsetting for prosjektet, og arbeidet med Ullsfjordforbindelsen, er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om veitrase for ny fergefri fylkesvei 91. Fylkestinget vil få sak om Regional plan for Ullsfjordforbindelsen til behandling når ferdigstilt høsten 2018. Prosjektet «Ullsfjordforbindelsen» er per i dag ikke på et planstadium som gjør at man kan sette et endelig tidspunkt for tidspunkt for reguleringsplanarbeid eller byggestart. En er per i dag ikke der at det foreligger kostnadsanslag eller finansieringsplan.

LES OGSÅ: «Prosjektet er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år»

Prosjekt må behandles i rett rekkefølge. Handlingsplan for fylkesvei har således ikke satt prosjektarbeidet på vent og det foreligger allerede planmidler for ferdigstilling av regional plan. Kostnadsrammen for regional plan er 12 millioner kroner, hvorav de siste 2 millionene av dette er bevilget for 2018. Handlingsplanen kan ikke legge inn ytterligere planmidler til prosjektet før regional plan er vedtatt i Fylkestinget.

Tiltak som gjelder fergeforbindelsen Lyngseidet-Olderdalen er ikke en del av regional plan for Ullsfjordforbindelse, men er med i KVU for innfartsveiene til Tromsø. KVU for innfartsveier til Tromsø (ferdigstilles høsten 2019) vil gjøre vurderinger omkring flere ulike konseptvalg. KVU utføres av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet.

Etter at regional plan for prosjekt «Ullsfjordforbindelsen» foreligger vil prosjektet håndteres videre på bakgrunn av det vedtak fylkestinget gjør i sin behandling høsten 2018. Videre er det slik at handlingsplan for kollektiv (buss, båt og ferge) skal rulleres i 2018, og vil bli lagt fram til fylkestinget innen årets utgang, her vil da fergeforbindelsen Lyngseidet–Olderdalen også behandles.