MENINGER:

Det trengs politisk innsats, kompetanse og vilje til å løfte skolen i Nordreisa

Et godt samarbeid mellom politisk nivå og administrativt nivå er avgjørende for å få gjennomført politiske beslutninger i nordreisaskolen.

Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa Høyre  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Det er et gjensidig forhold, politikerne trenger relevant informasjon fra administrasjonen om ståsted i skolen for å kunne gjøre gode politiske beslutninger. Skolen trenger politikere som er engasjerte, som forstår utfordringene i deres hverdag og som tar beslutninger som gagner elevene og de som jobber i skolen.

Den 7. juni skriver Rune Benonisen, på vegne av Arbeiderpartiet,  i FiN om skolen i  Nordreisa:


DEBATT:

Vi trenger en sterkere politisk innsats for å få en god skole

«Nok en gang får vi dessverre en påminnelse om at grunnskolene i Nordreisa må forbedre seg», skriver Rune Benonisen.


Og jeg er veldig enig med han i at skolen i Nordreisa fortsatt har store utfordringer, særlig på de laveste trinnene. Nasjonale prøver i 5 klasse viser at elever fra Nordreisa er langt under landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk.

Rune sier mange gode tiltak er gjort, men det har tydeligvis ikke hjulpet så veldig på å heve kompetansen til elevene. Nordreisa er fortsatt langt nede på nedre halvdel på alle målbare resultater innen skole. Når man ser på tilgjengelig tallmateriale er det viktig å bygge videre på det som er bra, men først og fremst ta tak i det som ikke er godt nok og sette inn presise og konkrete tiltak. Her har dagens politiske og administrative ledelse tydeligvis ikke gjort en god nok jobb.

Over lang tid har styrende politikere vært kjent med at det er særlige utfordringer på de laveste trinnene. Dermed er det her innsatsen må  intensiveres. Mer av potten må gå til tidlig innsats. Det er behov for flere lærere med spisskompetanse innen begynneropplæringen, og  lovpålagte intensivkurs i lesing, skriving og regning.

For Høyre er skole en særdeles viktig sak. Vi ønsker å gjøre konkrete tiltak som vi mener vil bedre elevenes læringsutbytte i skolen og sikre at flere fullfører og består videregående opplæring. Nordreisa Høyre vil bruke sin politiske innflytelse og vilje til sikre at alle barn i Nordreisa lærer det de skal i løpet av et skoleår og kommer opp på  den  øverste fjerdedelen i nasjonale målinger. Målet SKAL være at hver enkelt elev opplever mestring og får utvikling utfra sitt eget nivå.

Høyre vil satse på og legge til rette for  gode og engasjerte ansatte slik at de som ønsker å fortsette å gjøre en god jobb for våre barn forblir i skolen. Samtidig ønsker vi å rekruttere nye kompetente lærere og skoleledere. Det er for oss et absolutt krav at alle faglærere og skoleledere skal ha formell utdanning. Derfor vil Høyre fokusere på aktiv og utadrettet rekruttering. Ansatte i skolen som mangler riktig kompetanse og som ønsker å få det, skal få tilbud om videreutdanning.

I dag jobber hver skole etter egne timeplaner, der hverken ukeplaner eller skjemaer er samkjørte. Med samkjørte timeplaner og systemer på alle kommunale skoler vil det gjøres enklere å hente inn fagfolk  for intensive kurs, få  faste møtepunkt for lærere, elever og foreldre samt å kvalitetssikre nivået og skolehverdagen.

Alle kommunale skoler skal også ha felles planer og metoder for å lære barna å lese, skrive og regne. Og de flinke elevene må få utfordringer på individuelt nivå. Om man går på Moan Skole, Rotsundelv skole eller Oksfjord Skole skal man lære det samme på likt klassetrinn.

Nordreisa kommune må begynne oppfølging av elevresultater. De første årene i skolen er særlig viktige for barna. Det er da de skal lære seg alfabetet, knekke lesekoden og oppleve mestring og læringsglede de kan ha med seg videre i skoleløpet. Derfor er det viktig at skolen kan møte og fange opp alle barn med forskjellige utfordringer og ha kompetanse og ressurser til å sette inn i målrettede tiltak. Høyre vil at politikere skal holdes løpende orientert om de statlig kartleggingene i lesing og regning på 1.-3. trinn. Hvor mange elever trenger tiltak, hvilke tiltak gjennomføres på skolen, om det har ønsket effekt, og ikke minst klarer skolen å gjennomføre tiltakene innenfor tildelte rammer?

Samarbeid mellom politikere og administrasjon er avgjørende for å prioritere resurser riktig