Fordi barnets beste må komme først

Det handler om Kvænangens barn og familier der kvalitet, oppfølging og forebygging er i fokus.

  Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

leserbrev

Siden 2008 har Kvænangen kommune samarbeidet med Nordreisa kommune om barnevernstjenesten, intensjonene i samarbeidsavtalen har vært gode. Likevel har den over år ikke fungert, tjenesten har vært periodevis fraværende, avvikene mange og slitasjen på personalet stort. Vertskommunemodellen kan fungere om vertskommunen tar klare grep om problemene.

Fylkesmannen i Troms grep tidlig inn for å hindre ytterligere forverring, og har over år fulgt opp med både ulike pålegg og midler til flere ansatte. Likevel har avvikene blitt flere. Fylkesmannen har gitt kommunene klar beskjed om å ordne opp.

Tilpasset de lokale forholdene

Det nye kommunestyret i Kvænangen gjorde et vedtak i sitt første møte som vil gi et solid barnevernstilbud til barn og familier i kommunen. Den nye samarbeidsavtalen med Alta kommune gjør det mulig å få på plass en tjeneste som fungerer. Innholdet i avtalen peker ut en ny retning for hvordan man skal jobbe med kvalitet i tjenesten. Samarbeidet med Alta kommune sikrer at Kvænangen får en barnevernstjeneste som er tilpasset de lokale forholdene, tilbudet har fokus på å være tilstede og støtte både familier, barnehage og skole.

Barnevernet i Alta kommune vil jobbe tverrfaglig og systemrettet sammen med PP-tjenesten, og gi økt kompetanse hos ansatte i Kvænangen kommune. Et slikt helhetlig system har Kvænangen manglet, TI-Alta modellen (Tidlig innsats-modellen) er dermed en ny måte for ansatte i kommunen å tenke og arbeide etter når det kommer til forebygging og oppfølging av barn i en sårbar situasjon. I tillegg besitter barnevernstjenesten i Alta en kompetanse som er vanskelig å bygge opp i en mindre kommune. Alta kommune har et fagmiljø som stadig utvikler seg, og det henger nok sammen med muligheten til å rekruttere ansatte med høy kompetanse fra UIT Norges arktiske universitet. UIT campus Alta utdanner årlig masterkandidater i barnevern og sosialt arbeid.

Enda større ansvar

Nordreisa kommune orienterte før sommeren kommunestyret i Kvænangen om sin plan for å bedre arbeidsforholdene i tjenesten, løsningen var en organisasjonspsykolog. Fokuset på selve tjenesten, hvem barnevernstjenesten er for, var fraværende. Orienteringen vekket ikke tilliten til vertskommunen nevneverdig. Nå har problemene innad i organisasjonen vokst seg så store at man ikke håndterer selve kjernen i barnevernstjenesten, og det er derfor på tide at Kvænangen kommune går videre og finner en annen samarbeidspartner.

Alta kommunes orientering i det samme kommunestyremøtet handlet om oppbygging og organisering av tjenesten, hvordan kvalitet i alle ledd er nøkkelen for å få barnevernstjenesten til å fungere. Fokuset på helheten i tjenesten, at det faktisk skal leveres kvalitet på arbeidet, der oppfølging, forebygging og foreldreveiledning skal bidra til å forebygge nok til å unngå at barn plasseres utenfor hjemmet. Fra 2021 vil kommunene få et ennå større ansvar for få på plass egne tiltak og tidlig innsats for forebygging. Dette vil stille enda strengere krav til det tverrfaglige samarbeidet i kommunene. Alta kommune er allerede i gang med denne måten å jobbe på. Dette kan tilpasses forholdene i Kvænangen når vi nå får en felles tjeneste, og som igjen vil gi oss muligheten til å gi de barna som trenger det det vernet de har krav på.

Tjeneste som fungerer

I samarbeidsavtalen med Alta kommune skal Kvænangen kommune betale for tre årsverk og er en økning med ett årsverk fra avtalen med Nordreisa kommune. Fylkesmannen finansierer 0,5 av disse tre årsverkene. Når det sentrale fokuset i samarbeidet er forebygging og forhindring av tiltak og plasseringer, som gir store uforutsette utgifter for kommunen, vil dette spare kommunen penger på sikt. Det finnes ingen bestemmelser som hindrer en slik økonomisk avtale, det er opp til kommunene selv å bestemme hvordan dette skal foregå.

I sum handler dette om Kvænangens barn og familier der kvalitet, oppfølging og forebygging er i fokus. De svakeste i samfunnet vårt, nemlig barna, fortjener en barnevernstjeneste som fungerer.