Det jeg frykter er at det er få lokalpolitikere som virkelig kjenner sjømatnæringen

Jeg vil oppfordre lokalpolitikerne til å oppdatere seg på muligheter og trusler slik at de kan støtte næringslivet i deres arbeid med å utvikle sjømatnæringen.

MER KUNNSKAP: Kolbein Simonsen slår et slag for at lokalpolitikerne setter seg bedre inn i sjømatnæringen.  Foto: Gorm Kallestad og Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Så er det på han igjen. Denne gangen skal jeg ta for meg lokalpolitikken og mine forventninger til de som har fått tillit fra lokalsamfunnet og som er kommet inn i kommunestyret.

Vi går inn i en krevende periode med Coronavirus, store fall i aksjemarkedet, store prisfall i oljeprisen, «krig» blant oljeprodusentene m.m. Konsekvensene for oss nasjonalt tror jeg blir innstramning i økonomien og kamp om bevilgningene. Derfor må en regne med at det blir kamp om midlene og vanskelig å komme gjennom med nye krav. I verste fall vil det føre til at innvilgede midler blir redusert og at tiltak blir satt på vent.

Sjømatkommunene tror jeg vil være i en særstilling når det gjelder den nære framtid. Verden trenger mat og valutakursen styrker denne eksportnæringen. Her vil utfordringen være å unngå problemer med å få produktene fram til markedet.

Sjømatnæringen er under en enorm utvikling. Jeg mener at det ikke er noen andre næringer som er i nærheten av utviklingen her og da spør jeg meg: Er de som styrer i lokalpolitikken oppdatert på mulighetene og er de kjent med alt som er på gang?

Vi er heldige som kan defineres som en sjømatkommune samt at vi i tillegg har fått reiselivsnæringen som en vekstnæring her nord.

Jeg vil oppfordre lokalpolitikerne til å oppdatere seg på muligheter og trusler slik at de kan støtte næringslivet i deres arbeid med å utvikle næringen. Tenker her både på hvitfisknæringa og oppdrettsnæringen som går under fellesbetegnelsen sjømatnæringa.

Kanskje jeg skal legge inn noen testspørsmål som den enkelte kan bryne seg på? Viste dere følgende:

 • Laksen kan bløgges på merdekanten ved bruk av prosessbåter (Hordafjord, Hordafjell) og den kjøles ned til rett over 0 grader og fraktes til slakteriet. => trenger ikke ventemerder på slakteriene! => bedre kvalitet på laksen.
 • Kan bruke drone for å inspisere merdene.
 • Kan benytte roboter for å rense merdene. Trenger derfor ikke å ta dem på land for spyling.
 • «Lukka Landnot» i oppdrettsnæringa => at oppdrettsnæringa kan flytte tilbake til områder som de har måttet forlate pga. forurensing.
 • Restråstoffet fra fiskeriene var i 2017 på 957000 tonn. Det jobbes i dag med å lage høyverdige produkter av råstoffet.
 • Norge står for 2% av oppdrett i verdenssammenheng.
 • Tare-produksjonen i Norge øker.
 • Oppdrett av sjøpølse er i en startfase. Den lever ned til 250 m dyp og kan ha en verdi i tørket form på kr 1600/kg. Den finnes også som bifangst innen rekefisket.
 • Teinefiske etter reker er en ny måte å fange reker på. Den gir en skånsom behandling og produktet blir etterspurt i hotellbransjen => bedre pris.
 • Det er utforsket et nytt krabbe-agn som produseres av restavfall fra matindustrien.
 • Libas er et nytt fartøy under bygging (snurper/tråler) som benytter stabiliserings-tank på båten. Når den ruller fra side til side så produserer den strøm til bruk om bord.
 • Nytt bunnstoff er utviklet for «bunning» av båter. Det er glattere og er helt fritt for skadelige stoffer.
 • Aqua Sjark er utviklet til bruk i oppdrett og til fiske.
 • Hva er strukturkvote? Den skal tilsvare kvotefaktoren (altså den mengde torsk som båtstørrelsen kan ha) for den båten som tas ut av fiske og som kan kjøpes av en båt som er i fiske.

Vel! Det var en del informasjon fra forskning og utvikling som lokalpolitikerne bør kjenne til. Det kan være viktig når en lager kystsoneplaner o.l.

«De som klarte å svare på alle spørsmålene kan sitte i ro og de som ikke klarer det viser det med stemmetegn. Her stemmes!»

Spøk til side. Det er viktig at de som styrer den politiske utviklingen i kommunen er oppdatert på det som skjer i sjømatnæringen. Det er bare på denne måte en får tatt riktige og fremtidsrettede beslutninger.

Det jeg frykter er at det er få lokalpolitikere som virkelig kjenner næringen. De som jobber her er nok bra oppdatert men lokalpolitikerne for øvrig tror jeg får sin informasjon fra de lokale avisene og media for øvrig.

Jeg har for lengst innsett at for å være oppdatert på næringa så må en hente informasjon fra de fora som omtaler denne og her er Fiskeribladet med sine «Tekfisk-artikler» et oppkomme av info. En får innsyn i utviklingen her og vil kunne vurdere mulighetene og truslene i næringen. Bladet burde være en av lokalavisene i en sjømatkommune.

Jeg startet innlegget med å nevne at de som styrer lokalsamfunnet er vist tillit fra velgerne og nå gjelder det at de er tilliten verdig. Det er ikke nok å fordele verdiene. Det er den letteste delen av lokalpolitikken. Det som er mest krevende er å skape verdier og det må som kjent det lokale næringslivet sørge for. Så min oppfordring til dere, uansett politisk ståsted, er: Søtt opp under aktiviteter som fører til verdiskapning. Dette gjør en best dersom en er oppdatert på mulighetene og truslene her.

Kontroll med det som skjer i regi av kommunen ivaretas av revisor og kontrollutvalg og en kan trygt konsentrere seg om verdiskapningen i lokalsamfunnet.


Langfjord 10.03.2020

Kolbein Simonsen