Debattinnlegg

Samtale over kaffekoppen: Gi oss muligheten til å kunne bo og leve hvor vi vil og ta hele landet i bruk

Dagen da stemmesedlene skal telles og representanter til Stortinget skal fordeles nærmer seg.

Jan Helge Jensen  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Vi har forskjellige utgangspunkt, ulike interesser og meninger, noe som er med å avgjøre hvordan vi bruker stemmen vår. Et ønske om en positiv utvikling, leve gode og trygge liv er vår felles målsetting.

Faktorer som påvirker oss i en positiv eller negativ retning er sikkert mange. Noe kan vi styre selv, andre ikke i nevneverdig grad.

Men hvordan ønsker vi at våre lokalsamfunn skal bli framover? Det kan vi ha et eierskap til og sette vårt fotavtrykk på. Det gjennom å bruke vår stemme ved valg.

Hvor vi bor, hva vi er og livssituasjon kan være avgjørende for hvilken seddel vi slipper i urnen. Vi har ulike ståsted. Men hva bør så vår stemmegivning og valg av parti være tuftet på?

Jeg vil mene at vi må bruke stemmen vår, på det partiet som vi tror kan gi oss et lokalsamfunn som er nærmest det vi mener vil være best å leve og bo i. For oss og kommende generasjoner. Med det som utgangspunkt, ser jeg Senterpartiet som det beste valget.

Mangt kunne vært trukket fram for å underbygge dette. Vil her innskrenke dette til hva folk i en liten distriktskomune som min synes viktig, samtalt over en kaffekopp.

Et samfunn der vi har nærhet til nødvendige tjenester, som gir folk trygghet i hverdagen uavhengig av bostedsadresse. Det må være fundamentet som resten bygges på. Gi oss muligheten til å kunne bo og leve hvor vi vil og ta hele landet i bruk.

Dagens regjering sin sentraliseringspolitikk frarøver oss i distriktene denne muligheten. Nærhet til basistjenester som akutt helsehjelp, et politi som kommer raskt når det trengs, trygt fødetilbud og ambulanse med kort responstid er livsnødvendigheter. Uten dette står et hvert samfunn på leirføtter.

Gode offentlige tjenester innen samferdsel, sees på som en av nøklene til å kunne bo og drive næring i både store og småe kommuner. Et komunikasjonstilbud som forenkler hverdagen for folk flest, rett og slett.

Vi vil ha mer igjen til lokalsamfunnet av det som produseres gjenom naturbasert virksomhet. Som at midlene fra Havbruksfondet blir fordelt slik at kommuner som legger til rette og avgir areal får storparten av dette. Samtidig må den blåe åkeren forvaltes forsvarlig, der både tradisjonelle fiskerier og havbruksnæringen har plass.

Videre er det viktig at dagens system for konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres. Kommuner som blir tilgodesett med slike inntekter kan avsette dette til fond for utbedring av infrastruktur og til innovasjon og utvikling av arbeidsplasser.

Fiskeressursene skal eies av folket, og eierskapet blir best ivaretatt gjennom en variert fiskeeid flåte. Småe fartøy må få lettere tilgang til å kunne fiske, nettopp for å sikre bosetting i lokalsamfunn. Nei, til strukturering av kystflåten undet elleve meter, men heller sikre tilstrekkelige kvoter gjennom en ny ordning for tildeling.

Vi tror på bonden og at lønnsomheten i næringen er liten. Det er åpenbart at da blir rekrutteringen fraværende, og areal som kunne blitt brukt til dyrehold blir liggende brakk. Det trengs tiltak som snur denne utviklingen og det raskt. Utvikling av primærnæringene har gode forutsetninger. Gjennom gode ordninger kan vi få opp en matproduksjon som gir tilnærmet selvberging.

Ja, kaffekoppen motiverer til nyttige ytringer, som absolutt må tas på alvor.

Og slik kunne samtalen fortsette, men kaffekoppen er tom. Likevel har vi fått fram noe av det vi ønsket å si. En siste ytring før slabberaset er over blir utbasunert.

Vi er lei av å ikke å bli sett og ikke hørt. Nå vil vi ha en endring. Det blir det gjennom å ha nærhet til folk flest. Legge vekt på lokal kunnskap, folkevett og styrking av lokaldemokratiet. Det er uten tvil nyttig med tanke på framtidig livskraftig næringsliv, utvikling og verdiskapning i hele landet. En hver innbygger kjenner sin kommune best.

Vi rundt bordet vil ha tjenester nært folk og hele landet i bruk. En rettferdig fordeling med små forskjeller.

Vi stemmer derfor Senterpartiet.

Vi oppfordrer deg å gjøre det samme.