Nord-Troms studiesenter har hatt et tett samarbeid med kommunene og helse-og omsorgssektoren for å kartlegge hvilke utfordringer regionen har innen rekruttering og kompetanse i helse- og omsorgssektoren. De har kartlagt 939 stillinger innen fagområdet i kommunen.

Avdelingen RESULT ved Universitetet i Nord-Norge utarbeidet en rapport ut i fra kartleggingsarbeidet. Den viser at regionen står overfor flere ulike utfordringer med tanke på rekruttering og kompetanse.

Fylkesmannen i Troms har innvilget 600.000 kroner i prosjektmidler til et helsefagarbeiderløft i regionen.

Skjervøy kommune har vært vertskommune for søknaden.

Stor utfordringer

Den første utfordringen går på høyt aldersnivå blant de ansatte.

- Det er mange som kommer til å gå av, og utskiftningen er ganske nært fram i tid. Vi vil få en utfordringen med å få rekruttert inn nye, sier leder for Nord-Troms studiesenter Lisbeth Holm.

Det neste er den høye andelen med deltidsstillinger. Holm forklarer at dette i rekrutteringssammenheng er en utfordring.

- Med ekstern rekruttering er det vanskelig med små stillingsgrupper. Er man fra Tromsø vil du ikke søke på en liten stilling, sier Holm.

Videreutdanning blant ansatte i helse-og omsorgssekroten ligger på 21 prosent. Nye oppgaver innen blant annet rus og psykiatri krever ny kompetanse.

- Her har vi et stort potensiale. I dette prosjektet skal vi blant annet se på hva som må til for at kommunen skal gjennomføre kompetansetiltak, sier Holm.

Samspill

Holm sier kommunene er en stor del av prosjektet som jobb- og praksisarena.

- Samspill mellom kommune, arbeidsplass og elev er kjempeviktig, sier Holm.

Studiesenterets rolle vil være å skaffe kompetanseheving uavhengig av om det er høyere utdanning eller videreutdanning.