Formannskapet vedtok tirsdag mot Arbeiderpartiets to stemmer at Lerøy får dispensasjon fra Kystsoneplanen for Tromsø-området for å starte oppdrett av anadrom fisk.

Politikerne i Lyngen fattet et tilsvarende vedtak i møtet 12. april. Fylkesmannen i Troms og Kystverket har påklaget avgjørelsen.

Rådmannens innstilling til vedtak var å ta klagene til følge, noe som betyr avslag for Lerøys søknad.

Arkitekt

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) var arkitekten bak forslaget om å gi Lerøy Aurora dispensasjon. Han begrunnet dette gjennom en nesten to siders lang redegjørelse.

- Lyngen kommunes ønske om aktivitet og verdiskapning er et tungt argument, konkluderer Johnsen.

Arbeiderpartiets representanter i formannskapet fant derimot ikke grunnlag for å overprøve Fylkesmannens avslag.

Sølvi Jensen (Ap) minner om at Fylkesmannen, Sametinget, Kystverket og Tromsø kommune i høringsrunden frarådet å innvilge dispensasjon.

Frode Hansen (Ap) frykter konsekvensene for kystfiskere og rekenæringen, hvis Lerøy oppretter anlegg ved Svensby.

- Jeg ble skremt da Lerøy Aurora og Bellona presenterte planene i kommunestyret, uten motvekt fra andre organer. Bellona blir brukt som garantist for at det vil gå bra med Ullsfjorden, sier Frode Hansen.

Ingen konflikt

Dan-Håvard Johnsen trekker fram at det neppe er noen andre næringer som møtes med flere motforestillinger enn oppdrett. Han mener at anlegget ikke kommer i konflikt med andre næringer.

Også Fred Skogeng (H) støttet planene om å slippe Lerøy til.

Karl-Arvid Brose (Sp) tror ikke anlegget vil få noen stor negativ innvirkning på verken torskebestanden eller rekefisket.

Ettersom Fylkesmannen i Troms er part i saken, oppnevnes Fylkesmannen i Finnmark som settefylkesmann for å behandle vedtaket i formannskapet

Dan-Håvard Johnsen ønsker oppdrett ved Svendsby. Foto: Arne Teigen