Konfliktrådene har mottatt 4.115 saker i første halvår av 2017, fordelt på 1.991 straffesaker og 1.914 sivile saker.

Økningen er positiv, mener direktør Lise Sannerud, som likevel er bekymret over store ulikhetene i antall saker som blir oversendt fra politi og påtalemyndighet til de 19 konfliktrådene.

–Sett fra et rettighetsperspektiv er det bekymringsfullt at ikke like lovbrudd gis lik reaksjon landet over, sier hun, og varsler at de vil ta dette opp i et møte med øverste beslutningsmyndighet hos Riksadvokaten og Politidirektoratet.

For eksempel ble det overført 178 saker til konfliktrådet fra politi og påtalemyndighet i Hordaland, sammenlignet med 485 saker fra Trøndelag. Rådet ser slike forskjeller i alle typer saker, fra vold og seksuallovbrudd til økonomiske konflikter.

–Det betyr en sak per 2.921 innbyggere i Hordaland, og en sak per 963 i Trøndelag. Legger vi til grunn at kriminalitetsbildet er noenlunde likt, betyr dette at det er større sjanse for å få samme type kriminalitet behandlet i konfliktrådet i Trøndelag, enn i Hordaland. Da står rettssikkerheten i fare, sier informasjonssjef Gro Jørgensen til NTB.

Så langt i år har vold, som i tidligere år, utgjort den største sakskategorien for alle konfliktrådene med 871 saker. Den største økningen fra samme tid i fjor er i skadeverk og økonomiske konflikter, som har økt med henholdsvis 36 og 11,7 prosent.

Norge har 19 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.