Statskog er Norges største skogeier med rundt seks prosent av landets produktive skog. Omfattende verneprosesser har nå båndlagt en femtedel av det produktive skogsarealet deres på 4,6 millioner dekar. Dette skriver Statskog SF i en pressemelding.

I 2016 vedtok Stortinget et mål om at 10 prosent av det totale norske skogarealet skal være vernet.

– Vernemyndighetene følger opp politiske mål blant annet gjennom vern av statens egen skog. Statskogs egne skogseiendommer har en god miljømessig og bærekraftig balanse samlet sett, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Vern av skog i Norge skal bidra til at truede arter og naturtyper i norsk skogsnatur blir sikret. Norge har stor variasjon av skogstyper, også typer som internasjonalt er sjeldne.

Ifølge Statskog er det en langt mer enn en femtedel som blir stående urørt. Statskog er nemlig underlagt streng sertifisering i skogsdriften, noe som gjør at flere miljøhensyn legges til grunn.

– Når alle hensyn og verneprosesser er ivaretatt gjenstår aktiv drift på noe under halvparten av selskapets produktive skog. Denne driften er igjen viktig for å bidra til å løse klimautfordringene, sier Lien.