– Troms har nå 49 bensinstasjoner, fire færre enn i 2012. De siste ti årene har 35 stasjoner blitt nedlagt i fylket. Bensinstasjonene er et viktig bidrag til lokal verdiskapning og sysselsetting, ikke minst som arbeidsplass for ungdom. Mange steder er også bensinstasjonen et sosialt møtested i bygda, sier Inger-Lise M. Nøstvik.

Hun er generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, som representerer landets drivstoffselgere.

Liten avkastning

I 2013 var det 1602 bensinstasjoner i Norge. Det har vært en relativt stabil nedgang siden vi startet å føre statistikk i 1969.

Det er på landsbasis en reduksjon fra 2012 på 1,7 prosent, de siste ti årene 15,9 prosent.

I Nordland har nedgangen vært på hhv 7,5 og 41,7 prosent, altså en betydelig mer negativ trend enn landsgjennomsnittet.

Årsaken til at det blir stadig færre bensinstasjoner har blant annet med høye investerings- og driftskostnader å gjøre, og at bensinstasjonsdrift gir relativt liten avkastning.

I tillegg er bilene blitt mer drivstoffeffektive, noe som gjør at biler kan kjøre lenger på en tank og vi opplever tøffere konkurranse fra kiosker, Brustad-buer og dagligvarebutikker.

Betyr mye i distriktet

I Troms er det en bensinstasjon pr 3274 innbyggere, på linje med landsgjennomsnittet på 3153.

– Når antall bensinstasjoner går ned, blir rollen til den enkelte bensinstasjonen enda viktigere. Tidligere var bensinstasjonene først og fremst bilverksted og drivstoffdepot, nå er de også kaffebar og døgnåpen butikk. Bensinstasjoner med et bredt tilbud av tjenester er viktig i hele landet og særlig i distriktene, sier Nøstvik.

Hun påpeker at bensinstasjonene i Norge, ut over å være tjenesteyter og arbeidsgiver i lokalsamfunnet, er opptatt av å tilpasse seg privatbilistenes behov for påfyll og toaletter samt yrkessjåførene og andre som har arbeidsplassen sin langs veien og deres behov for drivstoff, mat og hvile på ett og samme sted.

Forutsigbarhet

I Norge hadde vi i fjor 357 ubemannede automatstasjoner for privatbilister, en andel på 78 prosent.

Dette er langt høyere enn våre naboland. I Sverige er andelen bemannede bensinstasjoner 38 prosent og i Danmark er den nede i 25 prosent.

For å opprettholde dette tjenestetilbudet langs veien og ute i distriktene er vi avhengig av forutsigbare og ikke konkurransevridende rammebetingelser.

Viktig bidrag til døgnhvile

Norsk Petroleumsinstitutt har nylig vært i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å diskutere ytterligere tilretteleggelse for norsk yrkestrafikk.

Å tilby tilrettelagte hvilesteder for yrkessjåfører svarer til krav om pålagt døgnhvile og vil samtidig bidra til å sikre eksistensen til noen av bensinstasjonene.

– Statens Vegvesen har opprettet en nasjonal koordinator for å hjelpe til med korrekt skilting til allerede eksisterende døgnhvileplasser. Bransjen forstår behovet og er positiv til å bidra. Vi håper at vi kan ha et godt samarbeid med kommunene rundt om i Norge for å utvide arealer rundt eksisterende anlegg for å få til slike hvileplasser. Dette er viktig både for trafikksikkerheten og for å sikre bensinstasjonenes fremtid rundt om i hele landet, sier Nøstvik.

Ifølge Nøstvik er Vegvesenets arbeid med å synliggjøre de allerede tilgjengelige døgnhvileplasser på internett et viktig steg i riktig retning.