– Det er bra det har vært et tilsyn og at vi får sjansen til å bli bedre. Det er alvorlige ting som er avdekket, og det må vi ta tak i. Men jeg skulle ønske vi hadde tatt tak i det før det ble nødvendig med et tilsyn, sier Bergset.

Etter nedbemanningen er antall senger på Bo- og kultur redusert fra 20 til 18, uten at antall årsverk er tilsvarende redusert. Alle dobbeltrom er gjort om til enkeltrom. Etter nedbemanningen ble pleiefaktoren er redusert fra 0,89 til 0,88.

I et svar til Fylkesmannen skriver Nordreisa kommune blant annet at en pleiefaktor i 0,8 er vanlig i mange norske kommuner.

Tidligere virksomhetsleder ved Bo- og kultur, Anja Båtnes, forklarer at begrepet «pleiefaktor» ikke tar hensyn til hvor mye tilrettelegging og hjelp en pasient er avhengig av. Også kommunens kontrollutvalg skriver i et referat etter etatsbesøk at begrepet «pleiefaktor» syntes å være en for enkel tilnærming til hvilken grunnbemanning som kreves.

Da bekymringsmeldingen ble sendt Fylkesmannen var det ti pasienter per avdeling. Per dags dato er det åtte pasienter på hver avdeling, men Båtnes sier det likevel er for lite med to ansatte på hver avdeling.

Varaordføreren er enige i at man ikke bare kan se på tall når det kommer til bemanning.

– Det er litt vanskelig å vurdere om det er for lite bemanning eller ikke, fordi bemanningen er innenfor normaltall utfra andre kommuner, men behovet henger selvsagt sammen med hvilke typer pasienter man har og hvordan man organiserer tjenesten.

Tar grep

Bergset sier det er viktig å sette søkelys på de avvikene som har vært. Det ble registrert flere tilfeller av rømninger, fall og flere tilfeller av for sen oppfølging av ernæring, avvik i forbindelse med medisinering og det ble registrert manglende oppfølging av avvik.

– Avvik som for eksempel uforsvarlig medisinbruk og fall er viktig at det kommer fram, sier Bergset.

Hele Nord-Troms har gått sammen i prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms», der kommunene satser på velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.

– Der tar vi grep og behov for bemanning ved medisinhåndtering vil reduseres. Det vil bli tryggere og bedre, sier Bergset.

Hun legger til at det er gjort flere tiltak på medisinhåndtering allerede, uavhengig av velferdsteknologi-prosjektet.

– Ikke bare økonomi

I Fylkesmannens konklusjon var det fokus på at avvik ikke ble fulgt opp og analysert.

– Det vises til at avvik ikke følges opp og det handler om rutiner for drift.

Bergset forklarer at kommunen har stillingshjemler, men sliter med rekruttering.

– Dette går på rutiner, systemer og å få tatt i bruk de stillingene vi har. Vi har utfordringer når det kommer til rekruttering og å få kompetanse, det går ikke bare på økonomi.

Stillinger som både hjelpepleiere, sykepleiere og stillinger i ledelsen har det siste året vært lyst ut.

– Skal man levere kvalitet i tjenestene må man ha stabil ledelse over tid. Det håper vi å få på plass snarest.

Under årets kommunebarometer kom Nordreisa kommune ut på 371. plass på totaltabellen. Pleie og omsorg var kategorien der Nordreisa gjør det godt sammenlignet med resten av landet. Her havnet Nordreisa på 86. plass.

– Vi kommer veldig godt ut på kommunebarometeret. Jeg benekter ikke det som kommer fram i rapporten, men den totale situasjonen er ikke fatal, sier hun.

Kommunen får blant annet gode karakterer for andel ansatte med fagutdanning.