– Jeg tror neppe det er mange andre kommuner som har slike utfordringer, sier Dan–Håvard Johnsen (LTL).

Han er fullstendig klar over at deler av fylkesveien mellom Lyngseidet og Koppangen er i svært dårlig forfatning.

– Vi kan likevel ikke akseptere merknaden fra vegkontoret. Vi kan ikke stoppe utviklingen i 25 prosent av arealet i Lyngen. Jeg forutsetter at vi kommer til enighet, sier Johnsen.

Smal og svinget

Utgangspunktet for utspillet er at Statens vegvesen i en uttalelse til kommunens arealdel konstaterer at Fylkesvei 311 er smal, svinget og uoversiktlig å kjøre på.

– Så langt er vi helt enige, sier Johnsen.

Vegkontoret skriver videre at som følge av veistandarden er det i vedtatte planer for Årøybukt og Seljevika stilt krav om reguleringsplan for utbedring av veien før ny utbygging kan igangsettes.

– Det må påregnes at tilsvarende krav kan bli stilt i øvrige reguleringsplaner i området langs fylkesveien fra Lyngseidet, advarer vegkontoret.

Spleiselag

Ordføreren minner om at veien er Troms fylkeskommunes eiendom.

Kommunestyret vedtok i juni 2016 å forskuttere oppgradering av deler av veien med å tilby fem millioner kroner i et spleiselag.

– Vi har ikke klart å komme fram til en formell avtale med fylket. Resultatet er at vi har et byggeforbud på strekningen og en løsning som er utenfor våre hender, beklager Johnsen.

Han kjenner ikke til at noen aktører har fått stoppordre for nye prosjekt.

– Når vegkontoret har erkjent standarden på veien, forventer jeg at de ser på løsninger. Forbudet må oppheves. Jeg synes det er merkelig at de kan ramme kommunen når de selv ikke gjør jobben ved å sette veien i bedre stand, sier ordfører Dan–Håvard Johnsen.

Avviser forbud

Ingeniør Linda Knutsen i Statens vegvesen lover å gi Lyngen kommune et skriftlig svar i løpet av inneværende uke. Hun avviser imidlertid at det er byggeforbud.

– Virkemiddelet er å oppnå rekkefølgekrav med konkrete tiltak før veien utbedres, sier Knutsen.

Senioringeniør Kjell Vang bekrefter at vegvesenet blir bekymret dersom trafikken økes. Også hensynet til beboerne, spesielt de som bor nærmest Lyngseidet, må ivaretas.

– Vi har ingen konkrete planer om å utbedre fylkesveien. Jeg er ikke kjent med tilbudet fra Lyngen om å bli med i et spleiselag, forteller Kjell Vang.