Torstein Karlsen driver Karlsen Sjåførskole. Han har vært trafikklærer i både lette og tunge kjøretøy siden 1988.

Som trafikklærer i Nordreisa ferdes han daglig flere ganger gjennom Storslett sentrum langs E6. Han er overbevist om at E6 burde vært utenfor sentrum for å bedre sikkerheten for myke trafikanter.

– Primært ser jeg på dette med fokus på trafikksikkerhet. Slik det er i dag er det en konflikt mellom myke og harde trafikanter. Det er direkte trafikkfarlig, sier Karlsen.

– Uforsvarlig fart

Selv om det er en del vareleveranse til forretningene på Storslett mener Karlsen Storslett sentrum ville vært langt mer trafikksikkert uten E6.

– All transporten som skal til Alta og Finnmark kommer gjennom her. Og om man ser bort fra tungtrafikken er den øvrige trafikken tett på de myke trafikantene. Det er så intens, det begynner å røyne på det som er forsvarlig.

Les også: Mener ny trasé vil skape tap og usikkerhet

Karlsen sier han nesten daglig ser tunge kjøretøy komme kjørende nordfra i altfor høy hastighet. En av de farlige overgangene han trekker fram er gangfeltet over E6 ved Bohus.

– Jeg har sett utallige ganger at tunge kjøretøy kommer i en uforsvarlig fart. Det er et under at det ikke har skjedd noen ulykker ennå, sier han.

TETT PÅ Trafikken langs europaveien er tett på lekeparken og myke trafikanter i sentrum. Foto: Johanne P. Elvestad

– Dersom det hadde vært et fint kryss før Storslett som var godt skiltet med god informasjon, der man ser inn til sentrum med gode parkeringsmuligheter, vil det være attraktivt å stoppe her. Man må se helhetlig på dette, sier han.

Diskutert politisk

I 2014 ble Nordreisas gjeldende arealplan vedtatt, da ble det vedtatt at kommunen ikke skulle jobbe for å tilrettelegge for E6 utenfor sentrum. For øyeblikket er kommunen i prosess med detaljregulering av Storslett sentrum. Statens Vegvesen er i gang med detaljregulering av ny Storslett bru.

Les mer: Vil ha grøntarealer i sentrum

Under sist kommunestyremøte i Nordreisa la kommunepolitiker John Karlsen (Frp) fram en interpellasjon angående E6 gjennom Storslett. Karlsen ønsket å se på mulighetene for å ta opp arbeidet med å få lagt E6 utenfor sentrum. I svar på John Karlsens interpellasjon svarer ordfører Øyvind Evanger blant annet at en omlegging av E6 med ny bru er så kostbar at den må prioriteres i Nasjonal transportplan (NTP). Ny behandling av NTP vil bli gjort i 2021.

Les saken: Karlsen tar U-sving i debatten

– Dette innebærer at hvis en ønsker å starte et slikt prosjekt, må ha et langt tids perspektiv på gjennomføring, heter det i Evangers svar.

Mer effektiv transport

– Jeg tenker at ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv at det å beholde E6 gjennom Storslett ikke er i tråd med vegvesenets nullvisjon, sier Karlsen.

Stortingets og Statens vegvesenets nullvisjon er «en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade».

I 2015 la Statens vegvesen fram dere riksvegutredning. Der kom det fram at to mål for utviklingen av framtidens riksveinett er mer effektiv næringstransport og raskere reisetid inn til og mellom bysentrene.