Årsaken er at Kvænangen kommune er bekymret for usikkerhet knyttet til eiendoms- og bruksrettigheter for enkeltpersoner og lokalsamfunn, i forhold til områdene Statskog SF forvalter.

– Rettighetssituasjonen er omstridt og uavklart, noe som er konfliktskapende og berører mange. Det er derfor viktig at rettighetssituasjonen for områdene avklares på en helhetlig måte, skriver formannskapet.

Det var NRK Troms som først omtalte saken.

Vil sette på vent

Kvænangen kommune ønsker derfor at landbruksminister Jon Georg Dale ber Statskog om å sette alle enkeltsaker som gjelder eiendoms- og bruksrettigheter på vent.

Det vises her til at i forkant av og under Stortingets behandling av Samerettsutvalget, med påfølgende etablering av Finnmarkseiendommen, avsto Statskog SF fra pågående og nye rettighetsprosesser, står det i uttalelsen fra formannskapet.

Vedtak av fylkesrådet

Fylkesrådet i Troms vedtok i starten av juli å be landbruks- og matministeren om å instruere Statskog SF til å sette på vent alle saker som gjelder eiendoms- og bruksrettigheter på områder i Troms og Nordland.

Det vises her til at i forkant av, og under Stortingets behandling av Samerettsutvalget med påfølgende etablering av Finnmarkseiendommen, avsto Statskog SF fra pågående og nye rettighetsprosesser. Fylkesrådet ber om at samme prosedyre iverksettes i forhold til behandling av NOU 2007:13 «Den nye sameretten». Samtidig er det viktig at det sikres fremdrift i behandling av NOU 2007:13 «Den nye sameretten», skriver Fylkesrådet i Troms i vedtaket.

Fylkesrådet er bekymret for usikkerheten tilknyttet eiendoms- og bruksrettigheter for lokalsamfunn, enkeltpersoner og kommuner/regioner for områdene Statskog forvalter. Fylkesrådet mener det er viktig at rettighetssituasjonen for områdene avklares.

Vedtaket finner du på Troms fylkeskommunes hjemmeside.