Barneverntjenesten i Nordreisa og Kvænangen får krass kritikk i ny tilsynsrapport.

Rapporten som nylig er lagt fram konstaterer at barn i fosterhjem ikke blir godt nok fulgt opp. Heller ikke barns rett til medvirkning blir sikret.

Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet, og er en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2014 - initiert av Statens Helsetilsyn.

Følger ikke loven

Avvikene er avdekket etter en systemrevisjon fra mai 2014 til november samme år. Revisjonen gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Barneverntjenesten har totalt ni fagstillinger, men da tilsynet ble gjennomført var en stilling ubesatt.

Det første avviket, som sier at vertskommunen ikke sikrer oppfølging og kontroll av barnets situasjon i hjemmet, bygger på hele 27 observasjoner gjort under tilsynet. Det framkommer blant annet at kommunen ikke har rutiner og retningslinjer når det gjelder innholdet i og gjennomføringen av besøk i fosterhjemmet.

Det framkommer også at kravet til lovpålagte besøk i hjemmet ikke oppfylles. Det er et fastsatt minimumskrav i fosterhjemsforskriften om fire besøk i året. Ved gjennomgang av 15 saker, var det ikke dokumentert tilstrekkelig antall besøk i 13 av sakene.

”I Kvænangen kommune er det ikke gjennomført tilstrekkelig besøk i to av fire saker, mens i Nordreisa er det ikke gjennomført tilstrekkelig besøk i ni av tolv saker”, heter det i rapporten.

Det framkommer også at kommunen ikke har fosterhjemsavtaler i alle saker. I 15 gjennomgåtte saker mangler det avtale i 6 av dem.

Får ikke medvirke

Det andre avviket går på at kommunen ikke sikrer barns rett til medvirkning ved oppfølgingen. Avviket bygger på observasjoner som at kommunen ikke har rutiner eler retningslinjer for hvordan barn skal medvirke i egen sak.

”Kommunen sørger ikke for at alle barn som har fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne sine egne synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som angår barnet. I 12 saker var barna over 7 år, og det var kun dokumentert at det var snakket med 8 av disse barna det siste året”, står det i rapporten.

I rapporten settes det spørsmålstegn ved om den interkommunale tjenesten fungerer til sin hensikt. Tjenesten framstår som todelt, og ikke som en samlet enhet, heter det:

”Utfordringen med dette er at tjenesten ikke blir robust nok faglig og bemanningsmessig, slik intensjonen med interkommunale samarbeid er”.

- Ingen kommentar

I rapporten opplyser rådmannen om at kommunen skal innføre et kvalitetssikringssystem som skal kunne håndtere avviksmeldinger og sikre oppfølging på alle saksområder. Dette er tenkt innført i november 2014.

Rådmann Anne-Marie Gaino vil ikke kommentere avvikene, men henviser til barnevernleder. Hun har imidlertid ikke følelsen av at det interkommunale ikke fungrerer som det skal.

–Det foreligger ingenting som tilsier at vi skal revurdere samarbeidet, men heller at vi skal følge de avtaler som er gjort.

Barnevernstjenesten:

  • Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste.

  • Det interkommunale samarbeidet ble inngått i 2008, og det er Nordreisa kommune som er vertskommune.

  • Den interkommunale barneverntjenesten er organisert som en del av Nordreisa Familiesenter, og tjenesten har lokaler både der og ved kommunehuset i Kvænangen.

  • Barneverntjenesten hadde på tilsynstidspunktet 18 barn plassert i fosterhjem. To av barna var over 18 år, og ett av barna var plassert i statlig fosterhjem.