Det var Astrid Marie (57) som omkom i trafikkulykka