Ordfører Svein O Leiros viser til debatt på sosiale medier om manglende støtte til frivillige lag og foreninger, og til vår sak rundt denne debatten.

Les saken: Idrettsleder synes kommunal støtte til frivillige lag og foreninger er skammelig lave

Leiros mener at Kåfjord kommune faktisk bevilger mest penger til kultur og idrett sammenlignet med andre Nord-Troms kommunene.

Over budsjettet

Årsaken til at dette ikke kommer godt nok frem i diskusjonen, er ifølge ordføreren at lag og foreninger får direkte støtte gjennom faste poster på budsjettet, og viser til en samlet overføring på 410 000 kroner.

– I tillegg gir vi årlig tilskudd til anlegg på tilsammen 163 000 kroner, også det direkte gjennom budsjettet, sier Leiros.

Ordføreren viser også til at frivillige lag og foreninger kan søke om rusforebyggende midler via Ungdomsrådet pålydende 80 000 kroner.

Ifølge kommunens egne beregninger får dermed lag og foreninger en årlig støtte på 653 000 kroner. I tillegg kommer årlig kommunal støtte til Riddu Riddu på nesten halv million kroner.

– Dessuten har også lag og foreninger gratis treningstid i kommunale bygg, fortsetter han.

En kulturkommune

Videre ønsker Leiros å påpeke at kommunen alltid stiller seg positiv til søkander fra de frivillige lag og foreningene, og viser blant annet til at de tidligere i år støttet idrettslaget i Indre Kåfjord med 50 000 kroner til klatrevegg.

Ordføreren synes at det er viktig at all støtte til lag og foreninger blir synliggjort, og at han ønsker å påpeke at all type frivillig arbeid i Kåfjord er bærebjelken for bolyst.

– Kåfjord kommune vil fortsatt gjøre alt de kan for å støtte opp om frivillige lag og foreninger, tilføyer han.