Samferdselsministeren er ganske klar og tydelig i sitt svar om Nordområdevegen, og det er ingen lovnader om statlig involvering. Ministeren sier at: «I utgangspunktet er Ullsfjordforbindelsen et fylkeskommunalt vegprosjekt, og det er fylkeskommunen selv som har ansvaret for å planlegge og bygge vegen (...)». Det er ingen stor overraskelse, og er også det Høyre har advart mot.

Når fylkestinget vedtok å sende prosjektet over til Nasjonal Transportplan rett før sommeren, ble det av fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hansen kalt en prioritering av vegforbindelsen fra fylkesrådet. Man måtte vel også forvente at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV hadde sjekket at det var realistisk med en statlig overtakelse av prosjektet, og at de hadde fått positive signaler fra regjeringa. Det ser det ikke ut til at har vært gjort. Det har vært med på å skape forvirring blant folk om hva som er det mest nærliggende for å få prosjektet realisert. Staten har på flere måter allerede bidratt med sitt gjennom fergeavløsningsmidler og rassikringsmidler. Ved sjeldenhet har en vegprosjekter som utløser begge disse.

Hva er Arbeiderpartiet sin plan når ministeren i klartekst sier at fylkeskommunen selv må planlegge og bygge veien?

Nordområdevegen er og blir en fylkesvei. Høyre mener det er viktig å realisere prosjektet fordi det er fylkeskommunens oppgave å knytte regionen vår tettere sammen.

Jeg vil påstå at Nordområdevegen er det beste veiprosjektet i vårt langstrakte land. Ingen andre vegprosjekt kan vise til samme inn kortning i veistrekning og tid, noe som gir både miljømessig og samfunnsøkonomisk gevinst. Vegen knytter nordområdet tettere sammen, og skaper store muligheter for både folk og næringsliv. Dette er også en veg som er viktig for beredskapen her i nord.

Fylkeskommunen gjorde i 2019 vedtak om at Ullsfjordforbindelsen skulle planlegges. Det som trengs nå, er at reguleringsarbeidet igangsettes, og vedtaket fra 2019 følges opp. Med reguleringsarbeid og planlegging kan fylkeskommunen få grundige tall på bordet, som igjen skaper grunnlag for arbeidet videre. Dette vegprosjektet har vært under diskusjon i over 50 år, og det er på høy tid å prioritere Nordområdevegen innad i fylket istedet for å skyve det mot NTP der svaret nå er gitt. Den eneste måten å få det til på er å stemme på et av de partiene som har vært tydelig på at den skal prioriteres i fylkestingsvalget.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no