Likeverdige helsetjenester til befolkningen i hele landet er et viktig helsepolitisk mål. Dette ble også understreket av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sist på Helsepolitisk dag hos Norsk Sykepleierforbund forrige uke.

På ordre fra Helseministeren er det igangsatt en prosess for å utrede framtidig funksjons- og oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. NSF ser behovet for å vurdere mulige omstillinger for å møte framtidens utfordringer. Samtidig skal vi sikre likeverdige helsetjenester for innbyggerne i nord.

Vi opplever at prosessen som nå pågår virker styrt av et nokså ensidig fokus på helseforetakenes økonomi. Prosessen har skapt uro blant både ansatte og innbyggerne i regionen. Den reelle frykten er at utredningen ikke ivaretar den komplekse virkeligheten det er å skulle tilby likeverdige helsetjenester, av høy kvalitet, til en spredt befolkning over et stort geografisk område.

Spørsmålet er om dagens finansieringsnøkler for helseforetakene tar innover seg de reelle kostnadene som kreves for å sikre helsetjenester til befolkningen i vårt langstrakte land.

Den igangsatte prosessen er preget av få arbeidsgrupper, med svært korte frister, som vanskeliggjør muligheten til å få på plass et godt nok faktagrunnlag før livsviktige og mulig irreversible beslutninger tas.

STERKT BEKYMRET: Linda Therese Norrie (til venstre), Åshild Østlyngen og Mari-Ann Benonisen i Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark. Foto: Norsk Sykepleierforbund

NSF frykter en total omstrukturering i spesialisthelsetjenesten som ensidig er basert på økonomiske begrensninger i Helse Nord RHF, uten å samordne dette med blant annet primærhelsetjenesten, Forsvaret og utdanningsinstitusjoner.

Manglende samordning vil føre til en svekkelse av samfunnsberedskapen og det totale helsetilbudet i distriktene våre. En sentralisering av sykehustjenestene vil også føre til økt reisebelastning for pasientene.

Norsk Sykepleierforbund etterlyser tverrfaglig og tverrpolitisk handlekraft med konkrete tiltak som gir et reelt helseløft.

NSF krever at regjeringen:

  • Sikrer en finansieringsmodell som ivaretar foretakene, og sørger for et likeverdig helsetilbud til befolkningen i hele landet.

  • Sikrer en forutsigbar og grundig prosess forankret blant de ansatte for å fortsatt kunne beholde og rekruttere kritisk fagkompetanse.

  • Sikrer at konsekvensene de eventuelle omstruktureringene innad i helseforetaket vil ha for primærhelsetjenesten, forsvaret og samfunnet ellers er helhetlig risikovurdert før endringene trer i kraft.

  • Sikrer reell medvirkning fra alle berørte parter.

  • Sikrer et Pasientreisesystem som er til pasientens beste.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no