Nordområdevegen AS (tidligere Ullsfjordforbindelsen AS) ser med stor glede på den politiske plattformen nylig presentert av flertallet på Fylkestinget.

Vi vet at Ullsfjordforbindelsen (NOV/UFB) hadde bred politisk enighet under gamle Troms Fylkeskommune og det er gledelig å se at NOV/UFB nå blir prioritert satsning når fylket gjenoppstår. Den valgte politiske plattformen peker i en retning som vil løfte samferdselen i nordområdene inn i fremtiden.

Nå, med et solid grunnlag på plass, retter vi blikket mot fremtiden. Vi er klar over at dette prosjektet krever betydelig politisk og administrativ handlekraft for å kunne sette spaden i jorden. Derfor ønsker vi gjennom dette innlegget å bidra med noen forenklede innspill og tips som bør vurderes for det kommende handlingsmønsteret. Våre innspill kan oppsummeres som følger:

  1. Studer trafikkprognosene nøye: Det er viktig å se kritisk på de eksisterende trafikkprognosene. De to tidligere utviklede prognosene baserer seg på utdatert materiale og feil metode. Vi anbefaler å benytte "Ullsfjordforbindelsen - markedsvurdering" fra Transportutvikling AS (2021) for en mer nøyaktig tallvurdering (av ISO sertifisert selskap).

  2. Fjordkryssingene kan forenkles: Planlegg for kortest mulig bru og fylling over de to fjordkryssingene som skal etableres (Vegdirektoratet i Regional Plan sier at det må foretas grunnboringer over Kjosen for å vurdere fylling fra begge sider og derved korte inn brua med ca 200 m). Ved å bruke steinfyllinger så reduseres antall meter bru. Steinen kan hentes fra tilgjengelige steinuttak på begge sider av fjorden, samt fra Nakkefjelltunnelen.

  3. Se på kostnadsbilde og finansiering: Gjennomgå kostnadsbildet og finansieringen nøye. Etter siste beregninger i den regionale planen kan UFB/NOV AS finansieres gjennom bompenger, rassikringsmidler og fergeavløsningsmidler. Sistnevnte er spesielt verdifullt, da det også kan brukes til å dekke renter. Vi ser frem til den kommende tilleggs - redegjørelsen om kostnadsbildet for UFB og ser frem til å analysere tallene grundig.

  4. Tenk større: Med Kvænangsfjellet som åpnes neste høst, bør Troms Fylkeskommune ta mål av seg å være i gang med neste strekning: Gjennomfør UFB/NOV som et fylkesprosjekt og press på for Målselvveien gjennomført av staten. Ved å gjennomføre NOV/UFB som et fylkeskommunalt prosjekt så utløses flere lukrative tiltakspakker fra staten – det er faktisk sjeldent at et vegprosjekt samtidig utløser rassikringsmidler og fergeavløsningsmidler. Realiseringen av fylkesveien "NOV/UFB" vil være den beste måten å sikre at Målselvveien blir bygd. Dette vil være en veirevolusjon i nordområdene.

  5. Husk miljøaspektet: Når miljøaspektet vurderes, husk at dette vegprosjektet gir den største besparelsen i antall kilometer i Norges rike, noe som betyr mindre miljøutslipp. Ullsfjordforbindelsen kan gi en betydelig reduksjon på 8-9000 tonn CO2 per år bare på kortere kjøredistanser. I tillegg vil nedleggelsen av Ullsfjordferga føre til en estimert utslippsreduksjon på ca. 2.500-3.000 tonn.

Foto: Nordområdevegen AS

Dette er en oversikt over noen av momentene vi mener Fylkestinget bør ta med i det videre arbeidet. Vi ser frem til grundigere diskusjoner og stiller oss til rådighet for å bidra ytterligere.

Husk at den nye fastlandsforbindelsen i Ullsfjorden vil ha 80-100.000 trafikkbrukere øst for seg og ca det samme vest for seg (Tromsø ++). Med rassikring av Kvænangsfjellet så ligger alt til rette for smidige og sikre trafikkorridorer mellom Finnmark, Tromsø og sørover (Målselvveien). Sammen kan vi forme en fremtid med en moderne og effektiv infrastruktur i Nord – noe vi behøver og fortjener!

Tor Petter W. Christensen

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no