I Salten satte man nasjonale fotspor sist uke. Det gjorde man også i Troms og Finnmark, men her gikk man motsatt vei. På lederplass tar avisa Framtid i Nord 20. juni til orde for at man aldri kan vite om en virksomhet er negativ før man har gjort konsekvensutredning.  Denne gang handlet det om kommunestyrenes behandling om vindkraft i Kåfjord og Kvænangen. Presset på kommunene og naturen er massivt. Neste gang er det Karlsøy eller Tromsø sin tur. Whatever.

I 2019 ble det erkjent at konsesjonsprosessene rundt vindkraft var mangelfulle og videre behandling ble satt på vent. Vi har kraftoverskudd, men nå sies det at kraftforbruket skal fordobles, og stortingsflertallet og regjeringa oppfordrer kommunene og kraftbransje til å sørge for utbygging av kraft, mer vindkraft, mer vannkraft. Det offentlige støtter selskap som vil starte med kraftkrevende virksomhet med millioner, milliarder til sammen. Med utsikter til sørnorske strømpriser og direkte og indirekte subsidier øyner mange selskap i bransjen store penger i nær framtid. Nå er det første mann til mølla som gjelder, …

Sløseri med natur og energi

Elektrifisering av Melkøya krever like mye strøm som Finnmark bruker i dag. Melkøya er et energiproduksjonsanlegg og har eget kraftverk. Elektrifisering av Melkøya vil være en absurd sløsing med energi som ikke kan forsvares samfunnsøkonomisk. Med høye gasspriser vil Equinor selsvagt heller selge gassen, storting og regjering får ned utslippene i landets CO2-regnskap, ikke i praksis.

Elektrifisering av Melkøya, krafteksport, kraftkrevende virksomheter som hydrogen, batteri, bitcoin og andre sløseprosjekter vil fordoble kraftbehovet. Dette skal 420 kV linje gjennom Finnmark til Varangerbotn gjøre mulig. Hvilken nytte gir dette? Hvem tenker at slik sløsing er greit?

Ragnhild Sandøy Foto: Ronald Johansen - iTromsø

Fylkeskommunen og demokrati

I Troms og Finnmark sin siste fylkestingssamling får en vindkraftkonsulent slippe til i dag 21. juni ca. kl. 15:30. Vedkommende er kjent for sitt engasjement i tvilsomme vindkraftprosjekter både til havs og på land. Frivillige organisasjoner som kan legge fram erfaringene både med han og andre prosjekter slipper derimot ikke til.  Ved møtestart i dag fremmet partiet Rødt forslag om endring av sakslista:

“Orientering fra Grenselandet as utsettes til oktobermøtet i fylkestinget. Fylkestinget inviterer reindrifta/sametinget og miljø/ naturverninteressene til å orientere i samme møte.“

Forslaget falt med 8 stemmer fra Rødt 2, Mdg 3 og SV 3.

Det er tydeligvis behov for opplæring i demokratiske metoder. I Frivillighetens år 2022 burde det være et sentralt tema.

FØR OG ETTER: Blastr, som ville at kommunestyrene i Sørfold og Salten skulle si ja til konsekvensutredning, opererte med misvisende og også feil opplysninger.  Dette mektige vinterbildet fra Siso er et av mange visualiseringer med før- og etter-bilder som ble utarbeidet for Motvind Salten. Figurer, kart, informasjon og visualiseringer med nøyaktig størrelse og plassering er gjort utfra informasjon gitt av Blastr. Foto: Visualisering: Bård Solem.  Foto: Mats Jonas Pavall

Presset er massivt

Det kommer fra alle kanter, samtidig. Media klarer knapt å følge med. Hele seks kommunestyrer i Nord-Norge hadde siste uke behandlet spørsmål om konsekvensutredninger for vindkraft. Med det dramatiske omfanget disse prosjektplanene innebærer, hver for seg, og ikke minst til sammen, burde dette være av stor interesse for media.   Utover små notiser her og der er det lite og ingenting å finne i media. Akersgata har aldri sett saker av nasjonal interesse i nord, det gjør heller ikke media her nord

Salten – med kraft til å si nei

I Salten sa kommunestyrene i Sørfold og Fauske enstemmig nei til konsekvensutredning om vindkraft. Vedtaket er en stor seier for lokaldemokratiet og kan bli stående som et av de viktigste vedtak som er gjort i Salten noen gang. Også her var det lagt opp til hemmelighold og kommuneledelsen signerte taushetserklæringer. Dette vakte sterke reaksjoner. Etter at Motvind Salten ble stiftet 21 april er prosessen kvalitetssikret, mange politikere har gått i seg sjøl og kommunestyrene sa enstemmig nei til konsekvensutredning. Jeg vil gi en stor honnør til de folkevalgte i Salten for en klok beslutning i ei sak der trykket var svært stort. Blastr Green Steel AS som feilinformerte for å skaffe seg rettigheter til vindkraft i fjellheimen, falt for eget grep.

Lydige og lure i kolonien?

Her nord tror nok mange politikere fortsatt på innholdet i “grønt skifte”, at vi i kolonien må ofre. Sist uke gikk kommunestyrene i Gamvik, Vardø og Vadsø på bakgrunn av til dels tynne og lite balanserte saksframlegg, inn for vindkraft og konsekvensutredninger. I Kåfjord kommunestyre snudde man det enstemmige vedtaket fra 7.12.2020 ved at 9 mot 7 stemmer gikk inn for en mulighetsstudie, en forløper til konsekvensutredning. Tidligere i år har kommunestyrene i Lebesby, Gamvik og Kvænangen sagt ja til konsekvensutredninger for vindkraft. Karlsøy er på tur, og ordfører i Tromsø signaliserte forleden at her bør man være pro.

Å stoppe konsekvensutredning er å stoppe utbygging

Derfor valgte flertallet av politiske parti å si nei til konsekvensutredning av olje/gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.       Mantraet nå er at man trenger kunnskaper, og at konsekvensutredninger er ufarlig. Jeg har til gode å lese en konsekvensutredning som konkluderer med at konsekvensene av vindkraft er for negative og som fraråder et slikt prosjekt.

Det er snart 100 vindkraftverk her i landet. Vi har nå erfaringer og store kunnskaper; om groteske inngrep, forurensning av elver og drikkevatn og helseskader, støy, skyggekast og iskast, utestenging av folk, om verditap av eiendom, konflikter og brudd på lovverk og menneskerettigheter.  Jo flere prosjekter, jo sikrere er vi blitt på kunnskapsgrunnlaget - vi som undersøker og følger med.

All denne ulykka skal tvinges på folk og natur for å produsere kostbar og ustabil kraft, som staten enda til pålegger skattebetalerne og strømkundene å betale investeringskostnadene for!

Vi har tilstrekkelig med kunnskaper og vet nok om verdiene og konsekvensene av vindkraft.  Vi som bor her, politikerne og media i nord kan umulig være fornøyde med at NVE og OED skal avgjøre hva som er kunnskaper og hvilke landskap vi skal få beholde?

Hva er konsekvensen av å utrede? Å si nei før man i det hele tatt vet hva man sier nei til, kan være direkte ulurt, skriver Framtid i Nord.  Jo, å si ja til konsekvensutredning er å si ja til første steg for konsesjonssøknad. Kommunene gir da fra seg sine rettigheter til å styre arealbruken. Det er ulurt!