Det er problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransporten flere steder. Det  knytter seg i hovedsak til trange tunneler i  kombinasjon med smal veg, krappe svinger og stor stigning. Landsdelen vår er i tillegg delt i to, nord og sør for Tysfjord. Et værutsatt fergesamband gjør ikke utfordringen mindre.

E6 er eneste sammenhengende innenlands vegforbindelse gjennom Nord-Norge. Det haster å få til en gjennomgående oppgradering til beste standard av denne.

Et eksempel på hva man står ovenfor er den mest sårbare strekningen på E6 mellom Megården og Mørsvikbotn nord for Fauske. Strekningen har 16 tunneler!  Dersom en av tunnelene må stenges er eneste omkjøringsmulighet via Sverige med ekstra kjøretid på 11 timer!

De mest sentrale vegene, (E6, E8 og E10/RV85/RV83) må bygges slik at vi reduserer reisetiden betydelig, ulykkesrisiko og miljøulempene maksimalt.  Transportnæringen får da vilkår som gir optimalt arbeidsmiljø for sjåførene og effektiv utnyttelse av terminaler og bilpark.

Hovedmålet vårt må være en høystandard, fergefri E6 som «ryggrad» i en effektiv og konkurransedyktig landsdel!

Betydelig økning i leveranser fra nordnorsk industri

Leveranser fra nordnorsk industri til norske og russiske aktører forventes å øke betydelig i årene som kommer og veksten i reiselivsnæringen vil fortsette i årene fremover.

«Hålogalandsveien» (E10/Rv85/Rv83) sammen med E6 mellom Nordkjosbotn og Narvik er de viktigste rutene for transport av fersk fisk i landsdelen.

E6-Korridoren Helgeland-Bodø-Narvik-Tromsø-Kirkenes med armer til Harstad/Vesterålen/Lofoten og til grensene mot Sverige, Finland og Russland er av vital betydning for befolking og næringsliv i Nord-Norge.  Den må bli fergefri!

Nord-Norge må være samferdselslandsdelen i årene som kommer!  Vi  er avhengig av et effektivt stamvegnett for å bygge våre felles bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen.

Pulsåren for livskraftige lokalsamfunn

Å bygge vei som reduserer reisetid og kostnader, som knytter by og land og landsdeler sammen er kanskje den mest effective distrikts- og regionalpolitikken som kan føres. Dette er pulsåren for livskraftige lokalsamfunn. Et velfungerende stamvegnett er en forutsetning for bygging av en konkurransedyktig landsdel.

Det her vi skal bo, utvikle oss og skape pulserende hverdager, hver og en av oss i regionene våre:

• Helgeland

• Bodø-Salten

• Midtre-Hålogaland (Harstad – Narvik/Ofoten – Sortland/Vesterålen)

• Tromsø med omland

• Kirkenes – Varanger

• Hammerfest-Alta

Våre felles bo- og arbeidsmarkedsregioner gir oss økt livskvalitet:

• Tilgang til et større og mer variert arbeidsmarked

• Bedre kvalitet i tjenesteytingen fra det offentlige når regionsentraene blir større og kompetansetilgangen øker.

• Bedre tilpasset utdanningstilbud både på videregående skole og universitetsnivå.

Vi er utålmodige og ønsker å nyttegjøre oss nye veganlegg og nyte godt av  kortere reisetid. Våre regioner skal prioriteres!

Fiskeri og havbruk, petroleum og reiseliv er næringer som pulserer, utvikler seg og konkurrerer globalt. Vår jobb  er å legge til rette for at de kan forbli konkurransedyktige og lykkes i det lange løp!

Det er vår oppgave å sørge for at prosjekter prioriteres innenfor Nasjonal Transportplan og deretter får bevilgende vedtak i stortinget.

På nasjonalt plan er samferdselsbudsjettet økt fra 40 til 60 milliarder kroner på tre år. Bevilgningene til vedlikehold av fylkeveiene har økt betydelig de seneste tre årene.

Resultatet av en proaktiv samferdselspolitikk lar ikke vente på seg:

• Vedlikeholdsetteslepet reduseres for første gang på flere tiår.

• Kortere planleggingstid og raskere utbygging er en følge av reformer gjennomført av regjeringen.

Denne utfordringen må vi sammen i landsdelen ta hånd om, og den må adresseres til regjeringen. Mye er gjort, mye mer må gjøres i kommende fire års periode!